PipeStream.CanWrite Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżący strumień obsługuje operacje zapisu.Gets a value indicating whether the current stream supports write operations.

public:
 virtual property bool CanWrite { bool get(); };
public override bool CanWrite { get; }
member this.CanWrite : bool
Public Overrides ReadOnly Property CanWrite As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli strumień obsługuje operacje zapisu; w przeciwnym razie false.true if the stream supports write operations; otherwise, false.

Uwagi

Jeśli obiekt PipeStream jest zamknięty, ta właściwość zwraca false.If the PipeStream object is closed, this property returns false.

Dotyczy