PipeStream.CheckPipePropertyOperations Metoda

Definicja

Sprawdza, czy potok jest w prawidłowym stanie do pobierania lub ustawiania właściwości.Verifies that the pipe is in a proper state for getting or setting properties.

protected public:
 virtual void CheckPipePropertyOperations();
[System.Security.SecurityCritical]
protected internal virtual void CheckPipePropertyOperations ();
abstract member CheckPipePropertyOperations : unit -> unit
override this.CheckPipePropertyOperations : unit -> unit
Protected Friend Overridable Sub CheckPipePropertyOperations ()
Atrybuty

Dotyczy