PipeStream.IsAsync Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy obiekt PipeStream został otwarty asynchronicznie czy synchronicznie.Gets a value indicating whether a PipeStream object was opened asynchronously or synchronously.

public:
 property bool IsAsync { bool get(); };
public bool IsAsync { get; }
member this.IsAsync : bool
Public ReadOnly Property IsAsync As Boolean

Wartość właściwości

true, czy obiekt PipeStream został otwarty asynchronicznie; w przeciwnym razie false.true if the PipeStream object was opened asynchronously; otherwise, false.

Uwagi

Ta właściwość umożliwia prawidłowe użycie przez kod właściwości SafePipeHandle.This property enables your code to use the SafePipeHandle property correctly.

Dotyczy