PipeStream.IsConnected Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy obiekt PipeStream jest połączony.Gets or sets a value indicating whether a PipeStream object is connected.

public:  property bool IsConnected {  public:
bool get(); protected:
 void set(bool value); };
public bool IsConnected { get; protected set; }
member this.IsConnected : bool with get, set
Public Property IsConnected As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli obiekt PipeStream jest połączony; w przeciwnym razie false.true if the PipeStream object is connected; otherwise, false.

Uwagi

Właściwość IsConnected zwraca true tylko wtedy, gdy obiekt PipeStream jest połączony.The IsConnected property returns true only if the PipeStream object is connected. Jeśli ta właściwość zwróci false, potok może czekać na nawiązanie połączenia lub może zostać odłączony, zamknięty lub przerwany.If this property returns false, the pipe may be waiting to connect, or may be disconnected, closed, or broken.

Dotyczy