PipeStream.IsHandleExposed Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy dojście do obiektu PipeStream jest uwidocznione.Gets a value indicating whether a handle to a PipeStream object is exposed.

protected:
 property bool IsHandleExposed { bool get(); };
protected bool IsHandleExposed { get; }
member this.IsHandleExposed : bool
Protected ReadOnly Property IsHandleExposed As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli dojście do obiektu PipeStream jest uwidocznione; w przeciwnym razie false.true if a handle to the PipeStream object is exposed; otherwise, false.

Uwagi

Wartość tej właściwości jest ustawiana podczas uzyskiwania dojścia do potoku, który jest hermetyzowany przez bieżący obiekt PipeStream.The value of this property is set when obtaining a handle to the pipe that is encapsulated by the current PipeStream object.

Dotyczy