PipeStream.OutBufferSize Właściwość

Definicja

Pobiera rozmiar (w bajtach) bufora wychodzącego dla potoku.Gets the size, in bytes, of the outbound buffer for a pipe.

public:
 virtual property int OutBufferSize { int get(); };
[get: System.Security.SecurityCritical]
public virtual int OutBufferSize { get; }
member this.OutBufferSize : int
Public Overridable ReadOnly Property OutBufferSize As Integer

Wartość właściwości

Rozmiar buforu wychodzącego w bajtach.The outbound buffer size, in bytes.

Atrybuty

Wyjątki

Strumień jest niezapisywalny.The stream is unwriteable.

Potok oczekuje na nawiązanie połączenia.The pipe is waiting to connect.

Potok jest przerwany lub Wystąpił inny błąd we/wy.The pipe is broken or another I/O error occurred.

Uwagi

Jeśli OutBufferSize ma wartość 0, rozmiar buforu jest przypisywany zgodnie z wymaganiami.If OutBufferSize is 0, the buffer size is allocated as needed.

Dotyczy