PipeStream.Position Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia bieżącą pozycję bieżącego strumienia.Gets or sets the current position of the current stream.

public:
 virtual property long Position { long get(); void set(long value); };
public override long Position { get; set; }
member this.Position : int64 with get, set
Public Overrides Property Position As Long

Wartość właściwości

0 we wszystkich przypadkach.0 in all cases.

Wyjątki

Zawsze generowany.Always thrown.

Uwagi

Klasa PipeStream nie obsługuje właściwości Position.The PipeStream class does not support the Position property.

Dotyczy