PipeStream.SafePipeHandle Właściwość

Definicja

Pobiera bezpieczne dojście dla lokalnego końca potoku, które jest hermetyzowane w bieżącym obiekcie PipeStream.Gets the safe handle for the local end of the pipe that the current PipeStream object encapsulates.

public:
 property Microsoft::Win32::SafeHandles::SafePipeHandle ^ SafePipeHandle { Microsoft::Win32::SafeHandles::SafePipeHandle ^ get(); };
[get: System.Security.SecurityCritical]
public Microsoft.Win32.SafeHandles.SafePipeHandle SafePipeHandle { get; }
member this.SafePipeHandle : Microsoft.Win32.SafeHandles.SafePipeHandle
Public ReadOnly Property SafePipeHandle As SafePipeHandle

Wartość właściwości

Obiekt SafePipeHandle dla potoku, który jest hermetyzowany przez bieżący obiekt PipeStream.A SafePipeHandle object for the pipe that is encapsulated by the current PipeStream object.

Atrybuty

Wyjątki

Dojście potoku nie zostało ustawione.The pipe handle has not been set.

Potok jest zamknięty.The pipe is closed.

Dotyczy