PipeStream.Seek(Int64, SeekOrigin) Metoda

Definicja

Ustawia bieżącą pozycję bieżącego strumienia do określonej wartości.Sets the current position of the current stream to the specified value.

public:
 override long Seek(long offset, System::IO::SeekOrigin origin);
public override long Seek (long offset, System.IO.SeekOrigin origin);
override this.Seek : int64 * System.IO.SeekOrigin -> int64
Public Overrides Function Seek (offset As Long, origin As SeekOrigin) As Long

Parametry

offset
Int64

Punkt, względem origin, aby rozpocząć wyszukiwanie.The point, relative to origin, to begin seeking from.

origin
SeekOrigin

Określa początkową, końcową lub bieżącą pozycję jako punkt odniesienia dla offsetprzy użyciu wartości typu SeekOrigin.Specifies the beginning, the end, or the current position as a reference point for offset, using a value of type SeekOrigin.

Zwraca

Nowa pozycja w strumieniu.The new position in the stream.

Uwagi

Metoda Seek nie jest obsługiwana w potokach i wywołuje NotSupportedException, gdy jest wywoływana.The Seek method is not supported in pipes and raises a NotSupportedException when it is called.

Dotyczy