PipeStream.TransmissionMode Właściwość

Definicja

Pobiera tryb transmisji potoku obsługiwany przez bieżący potok.Gets the pipe transmission mode supported by the current pipe.

public:
 virtual property System::IO::Pipes::PipeTransmissionMode TransmissionMode { System::IO::Pipes::PipeTransmissionMode get(); };
[get: System.Security.SecurityCritical]
public virtual System.IO.Pipes.PipeTransmissionMode TransmissionMode { get; }
member this.TransmissionMode : System.IO.Pipes.PipeTransmissionMode
Public Overridable ReadOnly Property TransmissionMode As PipeTransmissionMode

Wartość właściwości

Jedna z wartości PipeTransmissionMode, która wskazuje tryb transmisji obsługiwane przez bieżący potok.One of the PipeTransmissionMode values that indicates the transmission mode supported by the current pipe.

Atrybuty

Wyjątki

Potok jest zamknięty.The pipe is closed.

Dojście nie zostało ustawione.The handle has not been set.

lub-or-

Potok oczekuje na połączenie w operacji anonimowego klienta/serwera lub z nazwą klienta.The pipe is waiting to connect in an anonymous client/server operation or with a named client.

Potok jest przerwany lub Wystąpił inny błąd we/wy.The pipe is broken or another I/O error occurred.

Uwagi

Potoki anonimowe nie obsługują przesyłania komunikatów w trybie Message.Anonymous pipes do not support Message mode message transmission.

Dotyczy