PipeStream.WriteByte(Byte) Metoda

Definicja

Zapisuje bajty w bieżącym strumieniu.Writes a byte to the current stream.

public:
 override void WriteByte(System::Byte value);
[System.Security.SecurityCritical]
public override void WriteByte (byte value);
override this.WriteByte : byte -> unit
Public Overrides Sub WriteByte (value As Byte)

Parametry

value
Byte

Bajt do zapisu w strumieniu.The byte to write to the stream.

Atrybuty

Wyjątki

Potok jest zamknięty.The pipe is closed.

Potok nie obsługuje operacji zapisu.The pipe does not support write operations.

Potok jest odłączony, oczekiwanie na połączenie lub dojście nie zostało ustawione.The pipe is disconnected, waiting to connect, or the handle has not been set.

Potok jest przerwany lub Wystąpił inny błąd we/wy.The pipe is broken or another I/O error occurred.

Uwagi

Użyj właściwości CanWrite, aby określić, czy bieżący obiekt PipeStream obsługuje operacje zapisu.Use the CanWrite property to determine whether the current PipeStream object supports write operations.

Dotyczy