SerialData Wyliczenie

Definicja

Określa typ znaku, który został odebrany przez port szeregowy SerialPort obiektu.Specifies the type of character that was received on the serial port of the SerialPort object.

public enum class SerialData
public enum SerialData
type SerialData = 
Public Enum SerialData
Dziedziczenie
SerialData

Pola

Chars 1

Odebrano znak i umieszczony w buforze wejściowym.A character was received and placed in the input buffer.

Eof 2

Odebrano koniec znaku pliku i umieszczony w buforze wejściowym.The end of file character was received and placed in the input buffer.

Uwagi

To wyliczenie jest używane ze SerialPort.DataReceived zdarzeniem.This enumeration is used with the SerialPort.DataReceived event. Przebadasz typ znaku, który został odebrany przez pobranie wartości SerialDataReceivedEventArgs.EventType właściwości.You examine the type of character that was received by retrieving the value of the SerialDataReceivedEventArgs.EventType property. EventTypeWłaściwość zawiera jedną z wartości z SerialData wyliczenia.The EventType property contains one of the values from the SerialData enumeration.

Dotyczy