SeekOrigin Wyliczenie

Definicja

Określa pozycję w strumieniu, który ma być używany podczas wyszukiwania.Specifies the position in a stream to use for seeking.

public enum class SeekOrigin
public enum SeekOrigin
[System.Serializable]
public enum SeekOrigin
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public enum SeekOrigin
type SeekOrigin = 
[<System.Serializable>]
type SeekOrigin = 
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type SeekOrigin = 
Public Enum SeekOrigin
Dziedziczenie
SeekOrigin
Atrybuty

Pola

Begin 0

Określa początek strumienia.Specifies the beginning of a stream.

Current 1

Określa bieżącą pozycję w strumieniu.Specifies the current position within a stream.

End 2

Określa koniec strumienia.Specifies the end of a stream.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak odczytywać wstecz od końca strumienia i jak odczytywać dane z określonego punktu w strumieniu.The following example shows how to read backwards starting at the end of the stream, and how to read from a specified point in the stream.

using System;
using System.IO;

public class FSSeek
{
  public static void Main()
  {
    long offset;
    int nextByte;

    // alphabet.txt contains "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
    using (FileStream fs = new FileStream(@"c:\temp\alphabet.txt", FileMode.Open, FileAccess.Read))
    {
      for (offset = 1; offset <= fs.Length; offset++)
      {
        fs.Seek(-offset, SeekOrigin.End);
        Console.Write(Convert.ToChar(fs.ReadByte()));
      }
      Console.WriteLine();

      fs.Seek(20, SeekOrigin.Begin);

      while ((nextByte = fs.ReadByte()) > 0)
      {
        Console.Write(Convert.ToChar(nextByte));
      }
      Console.WriteLine();
    }
  }
}
// This code example displays the following output:
//
// zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba
// uvwxyz
Imports System.IO

Public Class FSSeek
  Public Shared Sub Main()
    Dim offset As Long
    Dim nextByte As Integer

    ' alphabet.txt contains "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
    Using fs As New FileStream("c:\temp\alphabet.txt", FileMode.Open, FileAccess.Read)

      For offset = 1 To fs.Length
        fs.Seek(-offset, SeekOrigin.End)
        Console.Write(Convert.ToChar(fs.ReadByte()))
      Next offset
      Console.WriteLine()

      fs.Seek(20, SeekOrigin.Begin)

      nextByte = fs.ReadByte()
      While (nextByte > 0)
        Console.Write(Convert.ToChar(nextByte))
        nextByte = fs.ReadByte()
      End While
      Console.WriteLine()

    End Using
  End Sub
End Class

' This code example displays the following output:
'
' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba
' uvwxyz

Uwagi

SeekOrigin jest używany przez Seek metody Stream ,,, BufferedStream FileStream MemoryStream BinaryWriter i innych klas.SeekOrigin is used by the Seek methods of Stream, BufferedStream, FileStream, MemoryStream, BinaryWriter, and other classes. SeekMetody przyjmują parametr offset odnoszący się do pozycji określonej przez SeekOrigin .The Seek methods take an offset parameter that is relative to the position specified by SeekOrigin.

Dotyczy