Stream Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Stream klasy.Initializes a new instance of the Stream class.

protected:
 Stream();
protected Stream ();
Protected Sub New ()

Uwagi

Streamjest abstrakcyjną klasą bazową wszystkich strumieni.Stream is the abstract base class of all streams.

Niektóre z najczęściej używanych strumieni, które dziedziczą z Stream programu FileStream, to MemoryStream, i.Some of the more commonly used streams that inherit from Stream are FileStream, and MemoryStream.

Dotyczy