Stream.CanSeek Właściwość

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, pobiera wartość wskazującą, czy bieżący strumień obsługuje wyszukiwanie.When overridden in a derived class, gets a value indicating whether the current stream supports seeking.

public:
 abstract property bool CanSeek { bool get(); };
public abstract bool CanSeek { get; }
member this.CanSeek : bool
Public MustOverride ReadOnly Property CanSeek As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli strumień obsługuje wyszukiwanie; w przeciwnym razie false .true if the stream supports seeking; otherwise, false.

Uwagi

Jeśli klasa pochodna nie Stream obsługuje wyszukiwania, wywołania do,, Length SetLength Position i Seek mogą zgłosić NotSupportedException .If a class derived from Stream does not support seeking, calls to Length, SetLength, Position, and Seek may throw a NotSupportedException.

Dotyczy