Stream.CanSeek Właściwość

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, pobiera wartość wskazującą, czy bieżący strumień obsługuje wyszukiwanie.When overridden in a derived class, gets a value indicating whether the current stream supports seeking.

public:
 abstract property bool CanSeek { bool get(); };
public abstract bool CanSeek { get; }
member this.CanSeek : bool
Public MustOverride ReadOnly Property CanSeek As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli strumień obsługuje wyszukiwanie; w przeciwnym razie. falsetrue if the stream supports seeking; otherwise, false.

Uwagi

Stream Jeśli klasa pochodna nie obsługuje wyszukiwania, wywołania do Length, SetLength Position, i Seek throw NotSupportedException.If a class derived from Stream does not support seeking, calls to Length, SetLength, Position, and Seek throw a NotSupportedException.

Jeśli strumień jest zamknięty, ta właściwość zwraca wartość false.If the stream is closed, this property returns false.

Dotyczy

Zobacz też