Stream.EndWrite(IAsyncResult) Metoda

Definicja

Zamyka asynchroniczne operacje zapisu.Ends an asynchronous write operation. (Rozważ użycie WriteAsync(Byte[], Int32, Int32) zamiast niego).(Consider using WriteAsync(Byte[], Int32, Int32) instead.)

public:
 virtual void EndWrite(IAsyncResult ^ asyncResult);
public virtual void EndWrite (IAsyncResult asyncResult);
abstract member EndWrite : IAsyncResult -> unit
override this.EndWrite : IAsyncResult -> unit
Public Overridable Sub EndWrite (asyncResult As IAsyncResult)

Parametry

asyncResult
IAsyncResult

Odwołanie do oczekującego żądania asynchroniczne we/wy.A reference to the outstanding asynchronous I/O request.

Wyjątki

asyncResultjest null.asyncResult is null.

Dojście do oczekującej operacji zapisu jest niedostępne.A handle to the pending write operation is not available.

—lub—-or-

Oczekująca operacja nie obsługuje zapisu.The pending operation does not support writing.

asyncResultnie pochodzi z BeginWrite(Byte[], Int32, Int32, AsyncCallback, Object) metody w bieżącym strumieniu.asyncResult did not originate from a BeginWrite(Byte[], Int32, Int32, AsyncCallback, Object) method on the current stream.

Strumień jest zamknięty lub wystąpił błąd wewnętrzny.The stream is closed or an internal error has occurred.

Uwagi

W programie .NET Framework w wersji 4 i starszych do implementowania asynchronicznych operacji We/Wy należy używać metod takich jak BeginWrite i EndWrite.In the .NET Framework 4 and earlier versions, you have to use methods such as BeginWrite and EndWrite to implement asynchronous I/O operations. Te metody są nadal dostępne w programie .NET Framework 4.5.NET Framework 4.5 w celu obsługi starszego kodu, jednak nowe metody asynchroniczne, takie jak ReadAsync, WriteAsync CopyToAsync,, i FlushAsync, ułatwiają wdrożenie asynchronicznych operacji we/wy.These methods are still available in the .NET Framework 4.5.NET Framework 4.5 to support legacy code; however, the new async methods, such as ReadAsync, WriteAsync, CopyToAsync, and FlushAsync, help you implement asynchronous I/O operations more easily.

EndWritemusi być wywoływana dokładnie raz w każdym IAsyncResult z BeginWrite.EndWrite must be called exactly once on every IAsyncResult from BeginWrite.

Ta metoda jest blokowana do momentu zakończenia operacji we/wy.This method blocks until the I/O operation has completed. Błędy występujące podczas asynchronicznego żądania zapisu, takie jak awaria dysku w trakcie żądania we/wy, występuje w wątku puli wątków i stają się widoczne przy wywołaniu EndWrite.Errors that occur during an asynchronous write request, such as a disk failure during the I/O request, occur on the thread pool thread and become visible upon a call to EndWrite. Wyjątki zgłoszone przez wątek puli wątków nie będą widoczne podczas wywoływania EndWrite.Exceptions thrown by the thread pool thread will not be visible when calling EndWrite.

Dotyczy

Zobacz też