Stream.Length Właściwość

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, pobiera długość w bajtach strumienia.When overridden in a derived class, gets the length in bytes of the stream.

public:
 abstract property long Length { long get(); };
public abstract long Length { get; }
member this.Length : int64
Public MustOverride ReadOnly Property Length As Long

Wartość właściwości

Długa wartość reprezentująca długość strumienia w bajtach.A long value representing the length of the stream in bytes.

Wyjątki

Klasa pochodna Stream nie obsługuje wyszukiwania.A class derived from Stream does not support seeking.

Metody zostały wywołane po zamknięciu strumienia.Methods were called after the stream was closed.

Dotyczy

Zobacz też