Stream.Null Pole

Definicja

Stream bez magazynu zapasowego.A Stream with no backing store.

public: static initonly System::IO::Stream ^ Null;
public static readonly System.IO.Stream Null;
 staticval mutable Null : System.IO.Stream
Public Shared ReadOnly Null As Stream 

Wartość pola

Uwagi

Użyj Null, aby przekierować dane wyjściowe do strumienia, który nie wykorzystuje żadnych zasobów systemu operacyjnego.Use Null to redirect output to a stream that will not consume any operating system resources. Gdy metody Stream, które zapewniają pisanie, są wywoływane na Null, wywołanie po prostu zwraca i nie są zapisywane żadne dane.When the methods of Stream that provide writing are invoked on Null, the call simply returns, and no data is written. Null implementuje również metodę Read, która zwraca zero bez odczytywania danych.Null also implements a Read method that returns zero without reading data.

Dotyczy

Zobacz też