Stream.Null Stream.Null Stream.Null Stream.Null Field

Definicja

A Stream z nie magazyn zapasowy. A Stream with no backing store.

public: static initonly System::IO::Stream ^ Null;
public static readonly System.IO.Stream Null;
 staticval mutable Null : System.IO.Stream
Public Shared ReadOnly Null As Stream 
Wartość pola

Uwagi

Użyj Null przekierować dane wyjściowe do strumienia, który nie zużyje wszystkie zasoby systemu operacyjnego.Use Null to redirect output to a stream that will not consume any operating system resources. Gdy metody Stream umożliwiają pisanie są wywoływane na Null, po prostu zwraca wywołanie i żadne dane nie są zapisywane.When the methods of Stream that provide writing are invoked on Null, the call simply returns, and no data is written. Null implementuje również Read metodę, która zwraca zero przed odczytaniem danych.Null also implements a Read method that returns zero without reading data.

Dotyczy

Zobacz także