Stream.ObjectInvariant Metoda

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Zapewnia pomoc techniczną Contractdla programu.Provides support for a Contract.

protected:
 virtual void ObjectInvariant();
[System.Obsolete("Do not call or override this method.")]
protected virtual void ObjectInvariant ();
abstract member ObjectInvariant : unit -> unit
override this.ObjectInvariant : unit -> unit
Protected Overridable Sub ObjectInvariant ()
Atrybuty

Dotyczy