Stream.Synchronized(Stream) Metoda

Definicja

Tworzy otokę z bezpiecznym wątkiem (zsynchronizowaną) Stream wokół określonego obiektu.Creates a thread-safe (synchronized) wrapper around the specified Stream object.

public:
 static System::IO::Stream ^ Synchronized(System::IO::Stream ^ stream);
public static System.IO.Stream Synchronized (System.IO.Stream stream);
static member Synchronized : System.IO.Stream -> System.IO.Stream

Parametry

stream
Stream

Stream Obiekt do zsynchronizowania.The Stream object to synchronize.

Zwraca

Obiekt bezpieczny Stream wątkowo.A thread-safe Stream object.

Wyjątki

streamjest null.stream is null.

Uwagi

Ta metoda zwraca klasę, która otacza określony Stream obiekt i ogranicza dostęp do niego z wielu wątków.This method returns a class that wraps the specified Stream object and restricts access to it from multiple threads. Cały dostęp do Stream obiektu będzie bezpieczny wątkowo.All access to the Stream object will be thread safe.

Dotyczy