Stream.IDisposable.Dispose Metoda

Definicja

Zwalnia wszelkie zasoby używane przez element Stream.Releases all resources used by the Stream.

 virtual void System.IDisposable.Dispose() = IDisposable::Dispose;
void IDisposable.Dispose ();
abstract member System.IDisposable.Dispose : unit -> unit
override this.System.IDisposable.Dispose : unit -> unit
Sub Dispose () Implements IDisposable.Dispose

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy Stream wystąpienie jest rzutowane do IDisposable interfejsu.It can be used only when the Stream instance is cast to an IDisposable interface.

Dotyczy