Stream.IDisposable.Dispose Metoda

Definicja

Zwalnia wszystkie zasoby używane przez Streamprogram.Releases all resources used by the Stream.

 virtual void System.IDisposable.Dispose() = IDisposable::Dispose;
void IDisposable.Dispose ();
Sub Dispose () Implements IDisposable.Dispose

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, Stream gdy wystąpienie jest rzutowane IDisposable do interfejsu.It can be used only when the Stream instance is cast to an IDisposable interface.

Dotyczy