Stream.WriteTimeout Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość (w milisekundach), która określa, jak długo strumień podejmie próbę zapisu przed upływem limitu czasu.Gets or sets a value, in milliseconds, that determines how long the stream will attempt to write before timing out.

public:
 virtual property int WriteTimeout { int get(); void set(int value); };
public virtual int WriteTimeout { get; set; }
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public virtual int WriteTimeout { get; set; }
member this.WriteTimeout : int with get, set
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
member this.WriteTimeout : int with get, set
Public Overridable Property WriteTimeout As Integer

Wartość właściwości

Int32

Wartość w milisekundach, która określa, jak długo strumień podejmie próbę zapisu przed upływem limitu czasu.A value, in milliseconds, that determines how long the stream will attempt to write before timing out.

Atrybuty

Wyjątki

Uwagi dotyczące dziedziczenia

WriteTimeoutWłaściwość powinna zostać zastąpiona, aby zapewnić odpowiednie zachowanie strumienia.The WriteTimeout property should be overridden to provide the appropriate behavior for the stream. Jeśli strumień nie obsługuje limitu czasu, ta właściwość powinna podnieść InvalidOperationException .If the stream does not support timing out, this property should raise an InvalidOperationException.

Dotyczy