StreamReader.Close Metoda

Definicja

Zamyka StreamReader obiekt i źródłowy strumień oraz zwalnia wszystkie zasoby systemowe skojarzone z czytnikiem.Closes the StreamReader object and the underlying stream, and releases any system resources associated with the reader.

public:
 override void Close();
public override void Close ();
override this.Close : unit -> unit
Public Overrides Sub Close ()

Uwagi

Ta metoda przesłania TextReader.Close metodę.This method overrides the TextReader.Close method.

Ta implementacja Close wywołuje Dispose metodę, przekazując true wartość.This implementation of Close calls the Dispose method, passing a true value.

Po wywołaniu metody Close wszystkie operacje na czytniku mogą spowodować wystąpienie wyjątków.Following a call to Close, any operations on the reader might raise exceptions.

Dotyczy