StreamReader.EndOfStream Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżące położenie strumienia znajduje się na końcu strumienia.Gets a value that indicates whether the current stream position is at the end of the stream.

public:
 property bool EndOfStream { bool get(); };
public bool EndOfStream { get; }
member this.EndOfStream : bool
Public ReadOnly Property EndOfStream As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli bieżące położenie strumienia znajduje się na końcu strumienia; w przeciwnym razie false .true if the current stream position is at the end of the stream; otherwise false.

Wyjątki

Strumień źródłowy został usunięty.The underlying stream has been disposed.

Dotyczy