StreamReader Klasa

Definicja

Implementuje element TextReader , który odczytuje znaki ze strumienia bajtów w określonym kodowaniu.Implements a TextReader that reads characters from a byte stream in a particular encoding.

public ref class StreamReader : System::IO::TextReader
public class StreamReader : System.IO.TextReader
[System.Serializable]
public class StreamReader : System.IO.TextReader
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class StreamReader : System.IO.TextReader
type StreamReader = class
  inherit TextReader
[<System.Serializable>]
type StreamReader = class
  inherit TextReader
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type StreamReader = class
  inherit TextReader
Public Class StreamReader
Inherits TextReader
Dziedziczenie
StreamReader
Dziedziczenie
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład używa wystąpienia programu StreamReader w celu odczytania tekstu z pliku.The following example uses an instance of StreamReader to read text from a file. Konstruktor używany w tym przykładzie nie jest obsługiwany w aplikacjach do sklepu Windows.The constructor used in this example is not supported for use in Windows Store Apps.

using namespace System;
using namespace System::IO;
int main()
{
  try
  {
   // Create an instance of StreamReader to read from a file.
   StreamReader^ sr = gcnew StreamReader( "TestFile.txt" );
   try
   {
     String^ line;
     
     // Read and display lines from the file until the end of 
     // the file is reached.
     while ( line = sr->ReadLine() )
     {
      Console::WriteLine( line );
     }
   }
   finally
   {
     if ( sr )
      delete (IDisposable^)sr;
   }
  }
  catch ( Exception^ e ) 
  {
   // Let the user know what went wrong.
   Console::WriteLine( "The file could not be read:" );
   Console::WriteLine( e->Message );
  }
}
using System;
using System.IO;

class Test
{
  public static void Main()
  {
    try
    {
      // Create an instance of StreamReader to read from a file.
      // The using statement also closes the StreamReader.
      using (StreamReader sr = new StreamReader("TestFile.txt"))
      {
        string line;
        // Read and display lines from the file until the end of
        // the file is reached.
        while ((line = sr.ReadLine()) != null)
        {
          Console.WriteLine(line);
        }
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      // Let the user know what went wrong.
      Console.WriteLine("The file could not be read:");
      Console.WriteLine(e.Message);
    }
  }
}
Imports System.IO

Class Test
  Public Shared Sub Main()
    Try
      ' Create an instance of StreamReader to read from a file.
      Dim sr As StreamReader = New StreamReader("TestFile.txt")
      Dim line As String
      ' Read and display the lines from the file until the end 
      ' of the file is reached.
      Do
        line = sr.ReadLine()
        Console.WriteLine(Line)
      Loop Until line Is Nothing
      sr.Close()
    Catch E As Exception
      ' Let the user know what went wrong.
      Console.WriteLine("The file could not be read:")
      Console.WriteLine(E.Message)
    End Try
  End Sub
End Class

Poniższy przykład tworzy wystąpienie StreamReader obiektu i wywołuje jego metodę, ReadAsync Aby asynchronicznie odczytywać plik.The following example instantiates a StreamReader object and calls its ReadAsync method to read a file asynchronously.

using System;
using System.IO;
using System.Threading.Tasks;

class Example
{
  static async Task Main()
  {
    await ReadAndDisplayFilesAsync();
  }

  static async Task ReadAndDisplayFilesAsync()
  {
    String filename = "TestFile1.txt";
    Char[] buffer;

    using (var sr = new StreamReader(filename)) {
      buffer = new Char[(int)sr.BaseStream.Length];
      await sr.ReadAsync(buffer, 0, (int)sr.BaseStream.Length);
    }

    Console.WriteLine(new String(buffer));
  }
}
// The example displays the following output:
//    This is the first line of text in a relatively short file.
//    This is the second line.
//    This is the third line.
//    This is the fourth and final line.
Imports System.IO
Imports System.Threading.Tasks

Module Example
  Public Sub Main()
    ReadAndDisplayFilesAsync()
  End Sub

  Private Async Sub ReadAndDisplayFilesAsync()
    Dim filename As String = "TestFile1.txt"
    Dim buffer() As Char
    
    Using sr As New StreamReader(filename)
      ReDim buffer(CInt(sr.BaseStream.Length))
      Await sr.ReadAsync(buffer, 0, CInt(sr.BaseStream.Length))
    End Using

    Console.WriteLine(New String(buffer))
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    This is the first line of text in a relatively short file.
'    This is the second line.
'    This is the third line.
'    This is the fourth and final line.

Uwagi

StreamReader jest przeznaczony do wprowadzania znaków w określonym kodowaniu, podczas gdy Stream Klasa jest zaprojektowana dla danych wejściowych i wyjściowych bajtów.StreamReader is designed for character input in a particular encoding, whereas the Stream class is designed for byte input and output. Służy StreamReader do odczytywania wierszy informacji z standardowego pliku tekstowego.Use StreamReader for reading lines of information from a standard text file.

Ważne

Ten typ implementuje IDisposable interfejs.This type implements the IDisposable interface. Po zakończeniu korzystania z typu należy usunąć jego wartość bezpośrednio lub pośrednio.When you have finished using the type, you should dispose of it either directly or indirectly. Aby usunąć typ bezpośrednio, wywołaj jego Dispose metodę w try / catch bloku.To dispose of the type directly, call its Dispose method in a try/catch block. Aby usunąć go pośrednio, użyj konstrukcji języka, takiej jak using (w języku C#) lub Using (w Visual Basic).To dispose of it indirectly, use a language construct such as using (in C#) or Using (in Visual Basic). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję "Używanie obiektu implementującego interfejs IDisposable" w temacie dotyczącym IDisposable interfejsu.For more information, see the "Using an Object that Implements IDisposable" section in the IDisposable interface topic.

StreamReader Domyślnie kodowanie UTF-8, chyba że określono inaczej, zamiast domyślnego strony kodowej ANSI dla bieżącego systemu.StreamReader defaults to UTF-8 encoding unless specified otherwise, instead of defaulting to the ANSI code page for the current system. UTF-8 obsługuje znaki Unicode i zapewnia spójne wyniki w zlokalizowanych wersjach systemu operacyjnego.UTF-8 handles Unicode characters correctly and provides consistent results on localized versions of the operating system. Jeśli otrzymasz bieżące kodowanie znaków przy użyciu CurrentEncoding właściwości, wartość jest niezawodna do momentu pierwszej Read metody, ponieważ Autowykrywanie kodowania nie zostanie wykonane do momentu pierwszego wywołania Read metody.If you get the current character encoding using the CurrentEncoding property, the value is not reliable until after the first Read method, since encoding auto detection is not done until the first call to a Read method.

Domyślnie StreamReader nie jest to wątek bezpieczny.By default, a StreamReader is not thread safe. Zobacz TextReader.Synchronized , aby znaleźć bezpieczny wątkowo otokę.See TextReader.Synchronized for a thread-safe wrapper.

Read(Char[], Int32, Int32)Metody i Write(Char[], Int32, Int32) przeciążania odczytają i zapisują liczbę znaków określoną przez count parametr.The Read(Char[], Int32, Int32) and Write(Char[], Int32, Int32) method overloads read and write the number of characters specified by the count parameter. Są one odróżnione od BufferedStream.Read i BufferedStream.Write , które odczytują i zapisują liczbę bajtów określoną przez count parametr.These are to be distinguished from BufferedStream.Read and BufferedStream.Write, which read and write the number of bytes specified by the count parameter. Użyj BufferedStream metod tylko do odczytu i zapisu całkowitej liczby elementów tablicy bajtowej.Use the BufferedStream methods only for reading and writing an integral number of byte array elements.

Uwaga

Podczas odczytywania z Stream , bardziej wydajne jest użycie bufora o takim samym rozmiarze jak wewnętrzny bufor strumienia.When reading from a Stream, it is more efficient to use a buffer that is the same size as the internal buffer of the stream.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Konstruktory

StreamReader(Stream)

Inicjuje nowe wystąpienie StreamReader klasy dla określonego strumienia.Initializes a new instance of the StreamReader class for the specified stream.

StreamReader(Stream, Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie StreamReader klasy dla określonego strumienia, z określoną opcją wykrywania typu kolejności bajtów.Initializes a new instance of the StreamReader class for the specified stream, with the specified byte order mark detection option.

StreamReader(Stream, Encoding)

Inicjuje nowe wystąpienie StreamReader klasy dla określonego strumienia z określonym kodowaniem znaków.Initializes a new instance of the StreamReader class for the specified stream, with the specified character encoding.

StreamReader(Stream, Encoding, Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie StreamReader klasy dla określonego strumienia, z określonym kodowaniem znaków i opcją wykrycia typu kolejności bajtów.Initializes a new instance of the StreamReader class for the specified stream, with the specified character encoding and byte order mark detection option.

StreamReader(Stream, Encoding, Boolean, Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie StreamReader klasy dla określonego strumienia, z określonym kodowaniem znaków, opcjami wykrywania i rozmiarem buforu.Initializes a new instance of the StreamReader class for the specified stream, with the specified character encoding, byte order mark detection option, and buffer size.

StreamReader(Stream, Encoding, Boolean, Int32, Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie StreamReader klasy dla określonego strumienia w oparciu o określone kodowanie znaków, opcję wykrywania znacznika kolejności bajtów i rozmiar buforu, opcjonalnie pozostawiając otwarcie strumienia.Initializes a new instance of the StreamReader class for the specified stream based on the specified character encoding, byte order mark detection option, and buffer size, and optionally leaves the stream open.

StreamReader(String)

Inicjuje nowe wystąpienie StreamReader klasy dla określonej nazwy pliku.Initializes a new instance of the StreamReader class for the specified file name.

StreamReader(String, Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie StreamReader klasy dla określonej nazwy pliku z opcją wykrywania określonego typu kolejności bajtów.Initializes a new instance of the StreamReader class for the specified file name, with the specified byte order mark detection option.

StreamReader(String, Encoding)

Inicjuje nowe wystąpienie StreamReader klasy dla określonej nazwy pliku z określonym kodowaniem znaków.Initializes a new instance of the StreamReader class for the specified file name, with the specified character encoding.

StreamReader(String, Encoding, Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie StreamReader klasy dla określonej nazwy pliku z opcją wykrycia określonego kodowania znaków i znacznika kolejności bajtów.Initializes a new instance of the StreamReader class for the specified file name, with the specified character encoding and byte order mark detection option.

StreamReader(String, Encoding, Boolean, Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie StreamReader klasy dla określonej nazwy pliku z określonym kodowaniem znaków, opcjami wykrywania znaczników kolejności bajtów i rozmiarem buforu.Initializes a new instance of the StreamReader class for the specified file name, with the specified character encoding, byte order mark detection option, and buffer size.

Pola

Null

StreamReaderObiekt wokół pustego strumienia.A StreamReader object around an empty stream.

Właściwości

BaseStream

Zwraca strumień źródłowy.Returns the underlying stream.

CurrentEncoding

Pobiera bieżące kodowanie znaków używane przez bieżący StreamReader obiekt.Gets the current character encoding that the current StreamReader object is using.

EndOfStream

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżące położenie strumienia znajduje się na końcu strumienia.Gets a value that indicates whether the current stream position is at the end of the stream.

Metody

Close()

Zamyka StreamReader obiekt i źródłowy strumień oraz zwalnia wszystkie zasoby systemowe skojarzone z czytnikiem.Closes the StreamReader object and the underlying stream, and releases any system resources associated with the reader.

Close()

Zamyka TextReader i zwalnia wszystkie zasoby systemowe skojarzone z TextReader .Closes the TextReader and releases any system resources associated with the TextReader.

(Odziedziczone po TextReader)
CreateObjRef(Type)

Tworzy obiekt, który zawiera wszystkie istotne informacje wymagane do wygenerowania serwera proxy używanego do komunikacji z obiektem zdalnym.Creates an object that contains all the relevant information required to generate a proxy used to communicate with a remote object.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
DiscardBufferedData()

Czyści bufor wewnętrzny.Clears the internal buffer.

Dispose()

Zwalnia wszystkie zasoby używane przez TextReader obiekt.Releases all resources used by the TextReader object.

(Odziedziczone po TextReader)
Dispose(Boolean)

Zamyka źródłowy strumień, zwalnia niezarządzane zasoby używane przez StreamReader program i opcjonalnie zwalnia zarządzane zasoby.Closes the underlying stream, releases the unmanaged resources used by the StreamReader, and optionally releases the managed resources.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetLifetimeService()
Nieaktualne.

Pobiera bieżący obiekt usługi okresu istnienia, który kontroluje zasady okresu istnienia dla tego wystąpienia.Retrieves the current lifetime service object that controls the lifetime policy for this instance.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
InitializeLifetimeService()
Nieaktualne.

Uzyskuje obiekt usługi istnienia w celu kontrolowania zasad okresu istnienia dla tego wystąpienia.Obtains a lifetime service object to control the lifetime policy for this instance.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone(Boolean)

Tworzy skróconą kopię bieżącego MarshalByRefObject obiektu.Creates a shallow copy of the current MarshalByRefObject object.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
Peek()

Zwraca następny dostępny znak, ale go nie używa.Returns the next available character but does not consume it.

Read()

Odczytuje następny znak ze strumienia wejściowego i przesuwa pozycję znaku o jeden znak.Reads the next character from the input stream and advances the character position by one character.

Read(Char[], Int32, Int32)

Odczytuje określoną liczbę znaków z bieżącego strumienia do buforu, rozpoczynając od określonego indeksu.Reads a specified maximum of characters from the current stream into a buffer, beginning at the specified index.

Read(Span<Char>)

Odczytuje znaki z bieżącego strumienia do zakresu.Reads the characters from the current stream into a span.

Read(Span<Char>)

Odczytuje znaki z bieżącego czytnika i zapisuje dane w określonym buforze.Reads the characters from the current reader and writes the data to the specified buffer.

(Odziedziczone po TextReader)
ReadAsync(Char[], Int32, Int32)

Odczytuje określoną maksymalną liczbę znaków z bieżącego strumienia asynchronicznie i zapisuje dane w buforze, rozpoczynając od określonego indeksu.Reads a specified maximum number of characters from the current stream asynchronously and writes the data to a buffer, beginning at the specified index.

ReadAsync(Char[], Int32, Int32)

Odczytuje określoną maksymalną liczbę znaków z bieżącego czytnika tekstu asynchronicznie i zapisuje dane w buforze, rozpoczynając od określonego indeksu.Reads a specified maximum number of characters from the current text reader asynchronously and writes the data to a buffer, beginning at the specified index.

(Odziedziczone po TextReader)
ReadAsync(Memory<Char>, CancellationToken)

Asynchronicznie odczytuje znaki z bieżącego strumienia do bloku pamięci.Asynchronously reads the characters from the current stream into a memory block.

ReadAsync(Memory<Char>, CancellationToken)

Asynchronicznie odczytuje znaki z bieżącego strumienia do bloku pamięci.Asynchronously reads the characters from the current stream into a memory block.

(Odziedziczone po TextReader)
ReadBlock(Char[], Int32, Int32)

Odczytuje określoną maksymalną liczbę znaków z bieżącego strumienia i zapisuje dane w buforze, rozpoczynając od określonego indeksu.Reads a specified maximum number of characters from the current stream and writes the data to a buffer, beginning at the specified index.

ReadBlock(Char[], Int32, Int32)

Odczytuje określoną maksymalną liczbę znaków z bieżącego czytnika tekstu i zapisuje dane w buforze, rozpoczynając od określonego indeksu.Reads a specified maximum number of characters from the current text reader and writes the data to a buffer, beginning at the specified index.

(Odziedziczone po TextReader)
ReadBlock(Span<Char>)

Odczytuje znaki z bieżącego strumienia i zapisuje dane w buforze.Reads the characters from the current stream and writes the data to a buffer.

ReadBlock(Span<Char>)

Odczytuje znaki z bieżącego strumienia i zapisuje dane w buforze.Reads the characters from the current stream and writes the data to a buffer.

(Odziedziczone po TextReader)
ReadBlockAsync(Char[], Int32, Int32)

Odczytuje określoną maksymalną liczbę znaków z bieżącego strumienia asynchronicznie i zapisuje dane w buforze, rozpoczynając od określonego indeksu.Reads a specified maximum number of characters from the current stream asynchronously and writes the data to a buffer, beginning at the specified index.

ReadBlockAsync(Char[], Int32, Int32)

Odczytuje określoną maksymalną liczbę znaków z bieżącego czytnika tekstu asynchronicznie i zapisuje dane w buforze, rozpoczynając od określonego indeksu.Reads a specified maximum number of characters from the current text reader asynchronously and writes the data to a buffer, beginning at the specified index.

(Odziedziczone po TextReader)
ReadBlockAsync(Memory<Char>, CancellationToken)

Asynchronicznie odczytuje znaki z bieżącego strumienia i zapisuje je w buforze.Asynchronously reads the characters from the current stream and writes the data to a buffer.

ReadBlockAsync(Memory<Char>, CancellationToken)

Asynchronicznie odczytuje znaki z bieżącego strumienia i zapisuje je w buforze.Asynchronously reads the characters from the current stream and writes the data to a buffer.

(Odziedziczone po TextReader)
ReadLine()

Odczytuje wiersz znaków z bieżącego strumienia i zwraca dane jako ciąg.Reads a line of characters from the current stream and returns the data as a string.

ReadLineAsync()

Odczytuje wiersz znaków asynchronicznie z bieżącego strumienia i zwraca dane jako ciąg.Reads a line of characters asynchronously from the current stream and returns the data as a string.

ReadLineAsync()

Odczytuje wiersz znaków asynchronicznie i zwraca dane jako ciąg.Reads a line of characters asynchronously and returns the data as a string.

(Odziedziczone po TextReader)
ReadToEnd()

Odczytuje wszystkie znaki od bieżącego położenia do końca strumienia.Reads all characters from the current position to the end of the stream.

ReadToEndAsync()

Odczytuje wszystkie znaki od bieżącego położenia do końca strumienia asynchronicznie i zwraca je jako jeden ciąg.Reads all characters from the current position to the end of the stream asynchronously and returns them as one string.

ReadToEndAsync()

Odczytuje wszystkie znaki od bieżącego położenia do końca czytnika tekstu asynchronicznie i zwraca je jako jeden ciąg.Reads all characters from the current position to the end of the text reader asynchronously and returns them as one string.

(Odziedziczone po TextReader)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

IDisposable.Dispose()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Dispose() .For a description of this member, see Dispose().

(Odziedziczone po TextReader)

Dotyczy

Zobacz też