TextReader.Synchronized(TextReader) Metoda

Definicja

Tworzy otokę bezpieczną wątkową wokół określonego TextReader .Creates a thread-safe wrapper around the specified TextReader.

public:
 static System::IO::TextReader ^ Synchronized(System::IO::TextReader ^ reader);
public static System.IO.TextReader Synchronized (System.IO.TextReader reader);
static member Synchronized : System.IO.TextReader -> System.IO.TextReader
Public Shared Function Synchronized (reader As TextReader) As TextReader

Parametry

reader
TextReader

TextReaderDo synchronizacji.The TextReader to synchronize.

Zwraca

TextReader

Bezpieczny wątkowo TextReader .A thread-safe TextReader.

Wyjątki

reader to null.reader is null.

Uwagi

Bieżąca metoda zwraca klasę, która zawija się wokół określonego TextReader wystąpienia i ogranicza dostęp do niego przez wiele wątków.The current method returns a class that wraps around the specified TextReader instance and restricts access to it by multiple threads. Wszystkie operacje odczytu z zwróconej otoki będą bezpieczne wątkowo.All reads from the returned wrapper will be thread safe.

Dotyczy