TextWriter.DisposeAsync Metoda

Definicja

Asynchronicznie zwalnia wszystkie zasoby używane przez obiekt TextWriter.Asynchronously releases all resources used by the TextWriter object.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::ValueTask DisposeAsync();
public virtual System.Threading.Tasks.ValueTask DisposeAsync ();
abstract member DisposeAsync : unit -> System.Threading.Tasks.ValueTask
override this.DisposeAsync : unit -> System.Threading.Tasks.ValueTask
Public Overridable Function DisposeAsync () As ValueTask

Zwraca

Zadanie, które reprezentuje asynchroniczną operację Dispose.A task that represents the asynchronous dispose operation.

Implementuje

Dotyczy