TextWriter.Encoding Właściwość

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zwraca kodowanie znaków, w którym napisano dane wyjściowe.When overridden in a derived class, returns the character encoding in which the output is written.

public:
 abstract property System::Text::Encoding ^ Encoding { System::Text::Encoding ^ get(); };
public abstract System.Text.Encoding Encoding { get; }
member this.Encoding : System.Text.Encoding
Public MustOverride ReadOnly Property Encoding As Encoding

Wartość właściwości

Kodowanie znaków, w którym napisano dane wyjściowe.The character encoding in which the output is written.

Uwagi

Ta właściwość jest niezbędna w przypadku niektórych scenariuszy XML, w których nagłówek musi być zapisany zawierający kodowanie używane przez TextWriter.This property is necessary for some XML scenarios where a header must be written containing the encoding used by the TextWriter. Dzięki temu kod XML może zużywać dowolny TextWriter i generować prawidłowy nagłówek XML.This enables the XML code to consume an arbitrary TextWriter and generate the correct XML header.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Dotyczy

Zobacz też