TextWriter.Flush Metoda

Definicja

Czyści wszystkie bufory dla bieżącego składnika zapisywania i powoduje, że wszystkie buforowane dane są zapisywane na podstawowym urządzeniu.Clears all buffers for the current writer and causes any buffered data to be written to the underlying device.

public:
 virtual void Flush();
public virtual void Flush ();
abstract member Flush : unit -> unit
override this.Flush : unit -> unit
Public Overridable Sub Flush ()

Uwagi

Ta metoda domyślna nie wykonuje żadnych operacji, ale klasy pochodne mogą przesłaniać metodę w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności.This default method does nothing, but derived classes can override the method to provide the appropriate functionality.

Opróżnianie strumienia nie spowoduje opróżnienia jego bazowego kodera, chyba że jawnie wywoła Flush lub Close.Flushing the stream will not flush its underlying encoder unless you explicitly call Flush or Close. Ustawienie AutoFlush na true oznacza, że dane zostaną opróżnione z bufora do strumienia, ale stan kodera nie zostanie opróżniony.Setting AutoFlush to true means that data will be flushed from the buffer to the stream, but the encoder state will not be flushed. Dzięki temu koder może zachować swój stan (częściowe znaki), aby można było poprawnie zakodować następny blok znaków.This allows the encoder to keep its state (partial characters) so that it can encode the next block of characters correctly. Ten scenariusz ma wpływ na kodowanie UTF8 i UTF7, gdzie niektóre znaki mogą być kodowane tylko po odebraniu sąsiadujących znaków.This scenario affects UTF8 and UTF7 where certain characters can only be encoded after the encoder receives the adjacent character or characters.

Dotyczy

Zobacz też