TextWriter.NewLine Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ciąg terminatora wiersza używany przez bieżącą TextWriter.Gets or sets the line terminator string used by the current TextWriter.

public:
 virtual property System::String ^ NewLine { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public virtual string NewLine { get; set; }
member this.NewLine : string with get, set
Public Overridable Property NewLine As String

Wartość właściwości

Ciąg terminatora wiersza dla bieżącego TextWriter.The line terminator string for the current TextWriter.

Uwagi

Domyślny ciąg terminatora wiersza to znak powrotu karetki, po którym następuje znak wysuwu wiersza ("\r\n").The default line terminator string is a carriage return followed by a line feed ("\r\n").

Ciąg terminatora wiersza jest zapisywana w strumieniu tekstowym przy każdej wywołaniu jednej z WriteLine metod.The line terminator string is written to the text stream whenever one of the WriteLine methods is called. Aby tekst zapisany przez TextWriter był możliwy do odczytania przez TextReader, jako ciągi terminatora należy użyć tylko elementu "\n" lub "\r\n".In order for text written by the TextWriter to be readable by a TextReader, only "\n" or "\r\n" should be used as terminator strings. Jeśli NewLine jest ustawiona na null, zamiast niego zostanie użyty domyślny znak nowego wiersza.If NewLine is set to null, the default newline character is used instead.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Dotyczy

Zobacz też