TextWriter.Null Pole

Definicja

Udostępnia TextWriter bez magazynu zapasowego, do którego można zapisywać, ale nie do odczytu.Provides a TextWriter with no backing store that can be written to, but not read from.

public: static initonly System::IO::TextWriter ^ Null;
public static readonly System.IO.TextWriter Null;
 staticval mutable Null : System.IO.TextWriter
Public Shared ReadOnly Null As TextWriter 

Wartość pola

Uwagi

Użyj Null, aby przekierować dane wyjściowe do strumienia, który nie wykorzystuje żadnych zasobów systemu operacyjnego.Use Null to redirect output to a stream that will not consume any operating system resources.

Gdy TextWriter.Write metody są wywoływane na Null, wywołanie po prostu zwraca i żadne dane nie są faktycznie zapisywane w magazynie zapasowym.When the TextWriter.Write methods are invoked on Null, the call simply returns, and no data is actually written to any backing store.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Dotyczy

Zobacz też