WatcherChangeTypes Wyliczenie

Definicja

Zmiany, które mogą wystąpić w pliku lub katalogu.Changes that might occur to a file or directory.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class WatcherChangeTypes
[System.Flags]
public enum WatcherChangeTypes
type WatcherChangeTypes = 
Public Enum WatcherChangeTypes
Dziedziczenie
WatcherChangeTypes
Atrybuty

Pola

All 15

Tworzenie, usuwanie, zmienianie lub zmiana nazwy pliku lub folderu.The creation, deletion, change, or renaming of a file or folder.

Changed 4

Zmiana pliku lub folderu.The change of a file or folder. Typy zmian obejmują: zmiany rozmiaru, atrybuty, ustawienia zabezpieczeń, Ostatni zapis i czas ostatniego dostępu.The types of changes include: changes to size, attributes, security settings, last write, and last access time.

Created 1

Tworzenie pliku lub folderu.The creation of a file or folder.

Deleted 2

Usuwanie pliku lub folderu.The deletion of a file or folder.

Renamed 8

Zmiana nazwy pliku lub folderu.The renaming of a file or folder.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak utworzyć FileSystemWatcher do monitorowania zmian plików (tworzy, usuwa, zmienia nazwy, zmiany) występujące na dysku.The following example shows how to create a FileSystemWatcher to monitor file changes (creates, deletes, renames, changes) occurring on a disk drive. W przykładzie pokazano również, jak prawidłowo odbierać powiadomienia o błędach.The example also shows how to properly receive error notifications.

using System;
using System.IO;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    // Create a FileSystemWatcher to monitor all files on drive C.
    FileSystemWatcher fsw = new FileSystemWatcher("C:\\");

    // Watch for changes in LastAccess and LastWrite times, and
    // the renaming of files or directories. 
    fsw.NotifyFilter = NotifyFilters.LastAccess | NotifyFilters.LastWrite
      | NotifyFilters.FileName |NotifyFilters.DirectoryName;

    // Register a handler that gets called when a 
    // file is created, changed, or deleted.
    fsw.Changed += new FileSystemEventHandler(OnChanged);

    fsw.Created += new FileSystemEventHandler(OnChanged);

    fsw.Deleted += new FileSystemEventHandler(OnChanged);

    // Register a handler that gets called when a file is renamed.
    fsw.Renamed += new RenamedEventHandler(OnRenamed);

    // Register a handler that gets called if the 
    // FileSystemWatcher needs to report an error.
    fsw.Error += new ErrorEventHandler(OnError);

    // Begin watching.
    fsw.EnableRaisingEvents = true;

    Console.WriteLine("Press \'Enter\' to quit the sample.");
    Console.ReadLine();


  }

  // This method is called when a file is created, changed, or deleted.
  private static void OnChanged(object source, FileSystemEventArgs e)
  {
    // Show that a file has been created, changed, or deleted.
    WatcherChangeTypes wct = e.ChangeType;
    Console.WriteLine("File {0} {1}", e.FullPath, wct.ToString());
  }

  // This method is called when a file is renamed.
  private static void OnRenamed(object source, RenamedEventArgs e)
  {
    // Show that a file has been renamed.
    WatcherChangeTypes wct = e.ChangeType;
    Console.WriteLine("File {0} {2} to {1}", e.OldFullPath, e.FullPath, wct.ToString());
  }

  // This method is called when the FileSystemWatcher detects an error.
  private static void OnError(object source, ErrorEventArgs e)
  {
    // Show that an error has been detected.
    Console.WriteLine("The FileSystemWatcher has detected an error");
    // Give more information if the error is due to an internal buffer overflow.
    if (e.GetException().GetType() == typeof(InternalBufferOverflowException))
    {
      // This can happen if Windows is reporting many file system events quickly 
      // and internal buffer of the FileSystemWatcher is not large enough to handle this
      // rate of events. The InternalBufferOverflowException error informs the application
      // that some of the file system events are being lost.
      Console.WriteLine(("The file system watcher experienced an internal buffer overflow: " + e.GetException().Message));
    }
  }

}
Imports System.IO

Module Module1
  Sub Main()
    ' Create a FileSystemWatcher to monitor all files on drive C.
    Dim fsw As New FileSystemWatcher("C:\")

    ' Watch for changes in LastAccess and LastWrite times, and
    ' the renaming of files or directories. 
    fsw.NotifyFilter = (NotifyFilters.LastAccess Or NotifyFilters.LastWrite _ 
      Or NotifyFilters.FileName Or NotifyFilters.DirectoryName)

    ' Register a handler that gets called when a 
    ' file is created, changed, or deleted.
    AddHandler fsw.Changed, New FileSystemEventHandler(AddressOf OnChanged)

    ' The commented line of code below is a shorthand of the above line.
    ' AddHandler fsw.Changed, AddressOf OnChanged

    ' NOTE: The shorthand version is used in the remainder of this code.
    ' FileSystemEventHandler
    AddHandler fsw.Created, AddressOf OnChanged 
    ' FileSystemEventHandler
    AddHandler fsw.Deleted, AddressOf OnChanged

    ' Register a handler that gets called when a file is renamed.
    ' RenamedEventHandler
    AddHandler fsw.Renamed, AddressOf OnRenamed

    ' Register a handler that gets called if the 
    ' FileSystemWatcher needs to report an error.
    ' ErrorEventHandler
    AddHandler fsw.Error, AddressOf OnError

    ' Begin watching.
    fsw.EnableRaisingEvents = True

    ' Wait for the user to quit the program.
    Console.WriteLine("Press 'Enter' to quit the sample.")
    Console.ReadLine()
  End Sub

  ' This method is called when a file is created, changed, or deleted.
  Private Sub OnChanged(ByVal source As Object, ByVal e As FileSystemEventArgs)

    ' Show that a file has been created, changed, or deleted.
    Dim wct As WatcherChangeTypes = e.ChangeType
    Console.WriteLine("File {0} {1}", e.FullPath, wct.ToString())
  End Sub

  ' This method is called when a file is renamed.
  Private Sub OnRenamed(ByVal source As Object, ByVal e As RenamedEventArgs)

    ' Show that a file has been renamed.
    Dim wct As WatcherChangeTypes = e.ChangeType
    Console.WriteLine("File {0} {2} to {1}", e.OldFullPath, e.FullPath, wct.ToString())
  End Sub

  ' This method is called when the FileSystemWatcher detects an error.
  Private Sub OnError(ByVal source As Object, ByVal e As ErrorEventArgs)

    ' Show that an error has been detected.
    Console.WriteLine("The FileSystemWatcher has detected an error")

    ' Give more information if the error is due to an internal buffer overflow.
    If TypeOf e.GetException Is InternalBufferOverflowException Then
      ' This can happen if Windows is reporting many file system events quickly 
      ' and internal buffer of the FileSystemWatcher is not large enough to handle this
      ' rate of events. The InternalBufferOverflowException error informs the application
      ' that some of the file system events are being lost.
      Console.WriteLine( _
        "The file system watcher experienced an internal buffer overflow: " _
        + e.GetException.Message)
    End If
  End Sub
End Module

Uwagi

Każdy WatcherChangeTypes element członkowski jest skojarzony ze zdarzeniem FileSystemWatcherw.Each WatcherChangeTypes member is associated with an event in FileSystemWatcher. Aby uzyskać więcej informacji na temat zdarzeń, Createdzobacz Deleted Changed,,, Renamedi.For more information on the events, see Created, Deleted, Changed, and Renamed.

Dotyczy

Zobacz też