WindowsRuntimeStreamExtensions.AsRandomAccessStream(Stream) Metoda

Definicja

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Konwertuje określony strumień na strumień o dostępie losowym.Converts the specified stream to a random access stream.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Windows::Storage::Streams::IRandomAccessStream ^ AsRandomAccessStream(System::IO::Stream ^ stream);
[System.CLSCompliant(false)]
public static Windows.Storage.Streams.IRandomAccessStream AsRandomAccessStream (this System.IO.Stream stream);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member AsRandomAccessStream : System.IO.Stream -> Windows.Storage.Streams.IRandomAccessStream
<Extension()>
Public Function AsRandomAccessStream (stream As Stream) As IRandomAccessStream

Parametry

stream
Stream

Strumień do przekonwertowania.The stream to convert.

Zwraca

IRandomAccessStream

Środowisko wykonawcze systemu Windows IRandomAccessStream , która reprezentuje przekonwertowany strumień.A Windows Runtime IRandomAccessStream, which represents the converted stream.

Atrybuty

Uwagi

Uwaga

W Visual Basic i C# można wywołać tę metodę jako metodę wystąpienia dla każdego obiektu typu Stream .In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type Stream. Gdy w celu wywołania tej metody jest używana składnia metody wystąpienia, należy pominąć pierwszy parametr.When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz metody rozszerzania (Visual Basic) lub metody rozszerzenia (Przewodnik programowania w języku C#).For more information, see Extension Methods (Visual Basic) or Extension Methods (C# Programming Guide).

Dotyczy