IServiceProvider Interfejs

Definicja

Definiuje mechanizm pobierania obiektu usługi; oznacza to, że obiekt, który zapewnia obsługę niestandardową dla innych obiektów.Defines a mechanism for retrieving a service object; that is, an object that provides custom support to other objects.

public interface class IServiceProvider
public interface IServiceProvider
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public interface IServiceProvider
type IServiceProvider = interface
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
type IServiceProvider = interface
Public Interface IServiceProvider
Pochodne
Atrybuty

Uwagi

Ten interfejs jest implementowany przez klasę lub typ wartości, który zapewnia usługi innym obiektom.This interface is implemented by a class or value type that provides a service to other objects.

GetServiceMetoda tego interfejsu uzyskuje obiekt, który dostarcza usługę.The GetService method of this interface obtains the object that provides the service.

IServiceProviderInterfejs jest implementowany przez wiele typów, takich jak System.Web.HttpContext ,, System.ComponentModel.LicenseContext System.ComponentModel.MarshalByValueComponent , i System.ComponentModel.Design.ServiceContainer .The IServiceProvider interface is implemented by a number of types, including System.Web.HttpContext, System.ComponentModel.LicenseContext, System.ComponentModel.MarshalByValueComponent, and System.ComponentModel.Design.ServiceContainer.

Metody

GetService(Type)

Pobiera obiekt usługi określonego typu.Gets the service object of the specified type.

Dotyczy

Zobacz też