Enumerable.Any Metoda

Definicja

Określa, czy element sekwencji istnieje, czy spełnia warunek.Determines whether any element of a sequence exists or satisfies a condition.

Przeciążenia

Any<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Określa, czy sekwencja zawiera dowolne elementy.Determines whether a sequence contains any elements.

Any<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Określa, czy dowolny element sekwencji spełnia warunek.Determines whether any element of a sequence satisfies a condition.

Any<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Określa, czy sekwencja zawiera dowolne elementy.Determines whether a sequence contains any elements.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static bool Any(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source);
public static bool Any<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source);
static member Any : seq<'Source> -> bool
<Extension()>
Public Function Any(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource)) As Boolean

Parametry typu

TSource

Typ elementów source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

IEnumerable<T>Aby sprawdzić obecność opróżniania.The IEnumerable<T> to check for emptiness.

Zwraca

Boolean

true Jeśli sekwencja źródłowa zawiera jakiekolwiek elementy; w przeciwnym razie false .true if the source sequence contains any elements; otherwise, false.

Wyjątki

source to null.source is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak użyć, Any Aby określić, czy sekwencja zawiera jakiekolwiek elementy.The following code example demonstrates how to use Any to determine whether a sequence contains any elements.

List<int> numbers = new List<int> { 1, 2 };
bool hasElements = numbers.Any();

Console.WriteLine("The list {0} empty.",
  hasElements ? "is not" : "is");

// This code produces the following output:
//
// The list is not empty.
' Create a list of Integers.
Dim numbers As New List(Of Integer)(New Integer() {1, 2})

' Determine if the list contains any items.
Dim hasElements As Boolean = numbers.Any()

' Display the output.
Dim text As String = IIf(hasElements, "not ", "")
Console.WriteLine($"The list is {text}empty.")

' This code produces the following output:
'
' The list is not empty.

Wartość logiczna Any<TSource>(IEnumerable<TSource>) zwracana przez metodę jest zwykle używana w predykacie where klauzuli ( Where klauzula w Visual Basic) lub bezpośrednie wywołanie Where<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>) metody.The Boolean value that the Any<TSource>(IEnumerable<TSource>) method returns is typically used in the predicate of a where clause (Where clause in Visual Basic) or a direct call to the Where<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>) method. Poniższy przykład demonstruje użycie Any metody.The following example demonstrates this use of the Any method.

class Pet
{
  public string Name { get; set; }
  public int Age { get; set; }
}
class Person
{
  public string LastName { get; set; }
  public Pet[] Pets { get; set; }
}

public static void AnyEx2()
{
  List<Person> people = new List<Person>
    { new Person { LastName = "Haas",
            Pets = new Pet[] { new Pet { Name="Barley", Age=10 },
                     new Pet { Name="Boots", Age=14 },
                     new Pet { Name="Whiskers", Age=6 }}},
     new Person { LastName = "Fakhouri",
            Pets = new Pet[] { new Pet { Name = "Snowball", Age = 1}}},
     new Person { LastName = "Antebi",
            Pets = new Pet[] { }},
     new Person { LastName = "Philips",
            Pets = new Pet[] { new Pet { Name = "Sweetie", Age = 2},
                     new Pet { Name = "Rover", Age = 13}} }
    };

  // Determine which people have a non-empty Pet array.
  IEnumerable<string> names = from person in people
                where person.Pets.Any()
                select person.LastName;

  foreach (string name in names)
  {
    Console.WriteLine(name);
  }

  /* This code produces the following output:

    Haas
    Fakhouri
    Philips
  */
}
Structure Pet
  Public Name As String
  Public Age As Integer
End Structure

Structure Person
  Public LastName As String
  Public Pets() As Pet
End Structure

Sub AnyEx2()
  Dim people As New List(Of Person)(New Person() _
{New Person With {.LastName = "Haas",
         .Pets = New Pet() {New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 10},
                   New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 14},
                   New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 6}}},
 New Person With {.LastName = "Fakhouri",
          .Pets = New Pet() {New Pet With {.Name = "Snowball", .Age = 1}}},
 New Person With {.LastName = "Antebi",
          .Pets = New Pet() {}},
 New Person With {.LastName = "Philips",
          .Pets = New Pet() {New Pet With {.Name = "Sweetie", .Age = 2},
                   New Pet With {.Name = "Rover", .Age = 13}}}})

  ' Determine which people have a non-empty Pet array.
  Dim names = From person In people
        Where person.Pets.Any()
        Select person.LastName

  For Each name As String In names
    Console.WriteLine(name)
  Next

  ' This code produces the following output:
  '
  ' Haas
  ' Fakhouri
  ' Philips

End Sub

Uwagi

Uwaga

Ta metoda nie zwraca żadnego elementu kolekcji.This method does not return any one element of a collection. Zamiast tego określa, czy kolekcja zawiera dowolne elementy.Instead, it determines whether the collection contains any elements.

Wyliczenie source jest zatrzymane od razu po ustaleniu wyniku.The enumeration of source is stopped as soon as the result can be determined.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, Aggregate Into Any() klauzula tłumaczy na wywołanie Any .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Any() clause translates to an invocation of Any.

Zobacz też

Dotyczy

Any<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Określa, czy dowolny element sekwencji spełnia warunek.Determines whether any element of a sequence satisfies a condition.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static bool Any(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, bool> ^ predicate);
public static bool Any<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,bool> predicate);
static member Any : seq<'Source> * Func<'Source, bool> -> bool
<Extension()>
Public Function Any(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), predicate As Func(Of TSource, Boolean)) As Boolean

Parametry typu

TSource

Typ elementów source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

IEnumerable<T>Których elementów należy użyć predykatu.An IEnumerable<T> whose elements to apply the predicate to.

predicate
Func<TSource,Boolean>

Funkcja testowania każdego elementu na stanie.A function to test each element for a condition.

Zwraca

Boolean

true Jeśli sekwencja źródłowa nie jest pusta i co najmniej jeden z jej elementów przeszedł test w określonym predykacie; w przeciwnym razie false .true if the source sequence is not empty and at least one of its elements passes the test in the specified predicate; otherwise, false.

Wyjątki

source lub predicate jest null .source or predicate is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak użyć, Any Aby określić, czy dowolny element w sekwencji spełnia warunek.The following code example demonstrates how to use Any to determine whether any element in a sequence satisfies a condition.

class Pet
{
  public string Name { get; set; }
  public int Age { get; set; }
  public bool Vaccinated { get; set; }
}

public static void AnyEx3()
{
  // Create an array of Pets.
  Pet[] pets =
    { new Pet { Name="Barley", Age=8, Vaccinated=true },
     new Pet { Name="Boots", Age=4, Vaccinated=false },
     new Pet { Name="Whiskers", Age=1, Vaccinated=false } };

  // Determine whether any pets over age 1 are also unvaccinated.
  bool unvaccinated =
    pets.Any(p => p.Age > 1 && p.Vaccinated == false);

  Console.WriteLine(
    "There {0} unvaccinated animals over age one.",
    unvaccinated ? "are" : "are not any");
}

// This code produces the following output:
//
// There are unvaccinated animals over age one.
Structure Pet
  Public Name As String
  Public Age As Integer
  Public Vaccinated As Boolean
End Structure

Shared Sub AnyEx3()
  ' Create a list of Pets
  Dim pets As New List(Of Pet)(New Pet() _
             {New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 8, .Vaccinated = True},
             New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 4, .Vaccinated = False},
             New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 1, .Vaccinated = False}})

  ' Determine whether any pets over age 1 are also unvaccinated.
  Dim unvaccinated As Boolean =
pets.Any(Function(pet) pet.Age > 1 And pet.Vaccinated = False)

  ' Display the output.
  Dim text As String = IIf(unvaccinated, "are", "are not")
  Console.WriteLine($"There {text} unvaccinated animals over age 1.")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' There are unvaccinated animals over age 1.

Uwagi

Uwaga

Ta metoda nie zwraca żadnego elementu kolekcji.This method does not return any one element of a collection. Zamiast tego określa, czy wszystkie elementy kolekcji spełniają warunek.Instead, it determines whether any elements of a collection satisfy a condition.

Wyliczenie source jest zatrzymane od razu po ustaleniu wyniku.The enumeration of source is stopped as soon as the result can be determined.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, Aggregate Into Any() klauzula tłumaczy na wywołanie Any .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Any() clause translates to an invocation of Any.

Dotyczy