Enumerable.Average Metoda

Definicja

Oblicza średnią sekwencji wartości liczbowych.Computes the average of a sequence of numeric values.

Przeciążenia

Average(IEnumerable<Single>)

Oblicza średnią sekwencji Single wartości.Computes the average of a sequence of Single values.

Average(IEnumerable<Nullable<Single>>)

Oblicza średnią dla sekwencji wartości Single wartość null.Computes the average of a sequence of nullable Single values.

Average(IEnumerable<Nullable<Int64>>)

Oblicza średnią dla sekwencji wartości Int64 wartość null.Computes the average of a sequence of nullable Int64 values.

Average(IEnumerable<Nullable<Int32>>)

Oblicza średnią dla sekwencji wartości Int32 wartość null.Computes the average of a sequence of nullable Int32 values.

Average(IEnumerable<Nullable<Double>>)

Oblicza średnią dla sekwencji wartości Double wartość null.Computes the average of a sequence of nullable Double values.

Average(IEnumerable<Int64>)

Oblicza średnią sekwencji Int64 wartości.Computes the average of a sequence of Int64 values.

Average(IEnumerable<Int32>)

Oblicza średnią sekwencji Int32 wartości.Computes the average of a sequence of Int32 values.

Average(IEnumerable<Double>)

Oblicza średnią sekwencji Double wartości.Computes the average of a sequence of Double values.

Average(IEnumerable<Decimal>)

Oblicza średnią sekwencji Decimal wartości.Computes the average of a sequence of Decimal values.

Average(IEnumerable<Nullable<Decimal>>)

Oblicza średnią dla sekwencji wartości Decimal wartość null.Computes the average of a sequence of nullable Decimal values.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Oblicza średnią sekwencję Int32 wartości null, które są uzyskiwane przez wywoływanie funkcji Transform dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the average of a sequence of nullable Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

Oblicza średnią sekwencji Single wartości, które są uzyskiwane przez wywoływanie funkcji transformacji dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the average of a sequence of Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

Oblicza średnią sekwencję Single wartości null, które są uzyskiwane przez wywoływanie funkcji Transform dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the average of a sequence of nullable Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Oblicza średnią sekwencję Int64 wartości null, które są uzyskiwane przez wywoływanie funkcji Transform dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the average of a sequence of nullable Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

Oblicza średnią sekwencję Double wartości null, które są uzyskiwane przez wywoływanie funkcji Transform dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the average of a sequence of nullable Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

Oblicza średnią sekwencję Decimal wartości null, które są uzyskiwane przez wywoływanie funkcji Transform dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the average of a sequence of nullable Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Oblicza średnią sekwencji Int64 wartości, które są uzyskiwane przez wywoływanie funkcji transformacji dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the average of a sequence of Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Oblicza średnią sekwencji Int32 wartości, które są uzyskiwane przez wywoływanie funkcji transformacji dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the average of a sequence of Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

Oblicza średnią sekwencji Double wartości, które są uzyskiwane przez wywoływanie funkcji transformacji dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the average of a sequence of Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

Oblicza średnią sekwencji Decimal wartości, które są uzyskiwane przez wywoływanie funkcji transformacji dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the average of a sequence of Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average(IEnumerable<Single>)

Oblicza średnią sekwencji Single wartości.Computes the average of a sequence of Single values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static float Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<float> ^ source);
public static float Average (this System.Collections.Generic.IEnumerable<float> source);
static member Average : seq<single> -> single
<Extension()>
Public Function Average (source As IEnumerable(Of Single)) As Single

Parametry

source
IEnumerable<Single>

Sekwencja Single wartości, aby obliczyć średnią.A sequence of Single values to calculate the average of.

Zwraca

Średnia sekwencji wartości.The average of the sequence of values.

Wyjątki

Parametr source ma wartość null.source is null.

source nie zawiera żadnych elementów.source contains no elements.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać Average(IEnumerable<Int32>) do obliczania średniej.The following code example demonstrates how to use Average(IEnumerable<Int32>) to calculate an average.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zastąpić elementy sekwencji źródłowej elementami odpowiedniego typu numerycznego.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

List<int> grades = new List<int> { 78, 92, 100, 37, 81 };

double average = grades.Average();

Console.WriteLine("The average grade is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average grade is 77.6.
' Create a list of integers.
Dim grades As New List(Of Integer)(New Integer() {78, 92, 100, 37, 81})

' Determine the average value in the list.
Dim avg As Double = grades.Average()

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average grade is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average grade is 77.6

Uwagi

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Average() tłumaczy na wywołanie Average.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Zobacz też

Average(IEnumerable<Nullable<Single>>)

Oblicza średnią dla sekwencji wartości Single wartość null.Computes the average of a sequence of nullable Single values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<float> Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<float>> ^ source);
public static float? Average (this System.Collections.Generic.IEnumerable<Nullable<float>> source);
static member Average : seq<Nullable<single>> -> Nullable<single>
<Extension()>
Public Function Average (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Single))) As Nullable(Of Single)

Parametry

source
IEnumerable<Nullable<Single>>

Sekwencja wartości Single dopuszcza wartość null, aby obliczyć średnią.A sequence of nullable Single values to calculate the average of.

Zwraca

Średnia sekwencji wartości lub null, jeśli sekwencja źródłowa jest pusta lub zawiera tylko wartości, które są null.The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only values that are null.

Wyjątki

Parametr source ma wartość null.source is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać Average(IEnumerable<Nullable<Int64>>) do obliczania średniej.The following code example demonstrates how to use Average(IEnumerable<Nullable<Int64>>) to calculate an average.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zastąpić elementy sekwencji źródłowej elementami odpowiedniego typu numerycznego.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

long?[] longs = { null, 10007L, 37L, 399846234235L };

double? average = longs.Average();

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 133282081426.333.
' Create an array of nullable long values.
Dim longs() As Nullable(Of Long) = {Nothing, 10007L, 37L, 399846234235L}

' Determine the average value in the array.
Dim avg As Nullable(Of Double) = longs.Average()

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average is 133282081426.333

Uwagi

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Average() tłumaczy na wywołanie Average.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Zobacz też

Average(IEnumerable<Nullable<Int64>>)

Oblicza średnią dla sekwencji wartości Int64 wartość null.Computes the average of a sequence of nullable Int64 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<long>> ^ source);
public static double? Average (this System.Collections.Generic.IEnumerable<Nullable<long>> source);
static member Average : seq<Nullable<int64>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Average (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Long))) As Nullable(Of Double)

Parametry

source
IEnumerable<Nullable<Int64>>

Sekwencja wartości Int64 dopuszcza wartość null, aby obliczyć średnią.A sequence of nullable Int64 values to calculate the average of.

Zwraca

Średnia sekwencji wartości lub null, jeśli sekwencja źródłowa jest pusta lub zawiera tylko wartości, które są null.The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only values that are null.

Wyjątki

Parametr source ma wartość null.source is null.

Suma elementów w sekwencji jest większa niż MaxValue.The sum of the elements in the sequence is larger than MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać Average(IEnumerable<Nullable<Int64>>) do obliczania średniej.The following code example demonstrates how to use Average(IEnumerable<Nullable<Int64>>) to calculate an average.

long?[] longs = { null, 10007L, 37L, 399846234235L };

double? average = longs.Average();

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 133282081426.333.
' Create an array of nullable long values.
Dim longs() As Nullable(Of Long) = {Nothing, 10007L, 37L, 399846234235L}

' Determine the average value in the array.
Dim avg As Nullable(Of Double) = longs.Average()

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average is 133282081426.333

Uwagi

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Average() tłumaczy na wywołanie Average.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Zobacz też

Average(IEnumerable<Nullable<Int32>>)

Oblicza średnią dla sekwencji wartości Int32 wartość null.Computes the average of a sequence of nullable Int32 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<int>> ^ source);
public static double? Average (this System.Collections.Generic.IEnumerable<Nullable<int>> source);
static member Average : seq<Nullable<int>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Average (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Integer))) As Nullable(Of Double)

Parametry

source
IEnumerable<Nullable<Int32>>

Sekwencja wartości Int32 dopuszcza wartość null, aby obliczyć średnią.A sequence of nullable Int32 values to calculate the average of.

Zwraca

Średnia sekwencji wartości lub null, jeśli sekwencja źródłowa jest pusta lub zawiera tylko wartości, które są null.The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only values that are null.

Wyjątki

Parametr source ma wartość null.source is null.

Suma elementów w sekwencji jest większa niż MaxValue.The sum of the elements in the sequence is larger than MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać Average(IEnumerable<Nullable<Int64>>) do obliczania średniej.The following code example demonstrates how to use Average(IEnumerable<Nullable<Int64>>) to calculate an average.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zastąpić elementy sekwencji źródłowej elementami odpowiedniego typu numerycznego.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

long?[] longs = { null, 10007L, 37L, 399846234235L };

double? average = longs.Average();

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 133282081426.333.
' Create an array of nullable long values.
Dim longs() As Nullable(Of Long) = {Nothing, 10007L, 37L, 399846234235L}

' Determine the average value in the array.
Dim avg As Nullable(Of Double) = longs.Average()

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average is 133282081426.333

Uwagi

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Average() tłumaczy na wywołanie Average.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Zobacz też

Average(IEnumerable<Nullable<Double>>)

Oblicza średnią dla sekwencji wartości Double wartość null.Computes the average of a sequence of nullable Double values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<double>> ^ source);
public static double? Average (this System.Collections.Generic.IEnumerable<Nullable<double>> source);
static member Average : seq<Nullable<double>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Average (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Double))) As Nullable(Of Double)

Parametry

source
IEnumerable<Nullable<Double>>

Sekwencja wartości Double dopuszcza wartość null, aby obliczyć średnią.A sequence of nullable Double values to calculate the average of.

Zwraca

Średnia sekwencji wartości lub null, jeśli sekwencja źródłowa jest pusta lub zawiera tylko wartości, które są null.The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only values that are null.

Wyjątki

Parametr source ma wartość null.source is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać Average(IEnumerable<Nullable<Int64>>) do obliczania średniej.The following code example demonstrates how to use Average(IEnumerable<Nullable<Int64>>) to calculate an average.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zastąpić elementy sekwencji źródłowej elementami odpowiedniego typu numerycznego.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

long?[] longs = { null, 10007L, 37L, 399846234235L };

double? average = longs.Average();

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 133282081426.333.
' Create an array of nullable long values.
Dim longs() As Nullable(Of Long) = {Nothing, 10007L, 37L, 399846234235L}

' Determine the average value in the array.
Dim avg As Nullable(Of Double) = longs.Average()

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average is 133282081426.333

Uwagi

Jeśli suma elementów jest zbyt duża, aby reprezentować ją jako Double, Metoda ta zwraca dodatnią lub ujemną nieskończoność.If the sum of the elements is too large to represent as a Double, this method returns positive or negative infinity.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Average() tłumaczy na wywołanie Average.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Zobacz też

Average(IEnumerable<Int64>)

Oblicza średnią sekwencji Int64 wartości.Computes the average of a sequence of Int64 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<long> ^ source);
public static double Average (this System.Collections.Generic.IEnumerable<long> source);
static member Average : seq<int64> -> double
<Extension()>
Public Function Average (source As IEnumerable(Of Long)) As Double

Parametry

source
IEnumerable<Int64>

Sekwencja Int64 wartości, aby obliczyć średnią.A sequence of Int64 values to calculate the average of.

Zwraca

Średnia sekwencji wartości.The average of the sequence of values.

Wyjątki

Parametr source ma wartość null.source is null.

source nie zawiera żadnych elementów.source contains no elements.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać Average(IEnumerable<Int32>) do obliczania średniej.The following code example demonstrates how to use Average(IEnumerable<Int32>) to calculate an average.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zastąpić elementy sekwencji źródłowej elementami odpowiedniego typu numerycznego.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

List<int> grades = new List<int> { 78, 92, 100, 37, 81 };

double average = grades.Average();

Console.WriteLine("The average grade is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average grade is 77.6.
' Create a list of integers.
Dim grades As New List(Of Integer)(New Integer() {78, 92, 100, 37, 81})

' Determine the average value in the list.
Dim avg As Double = grades.Average()

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average grade is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average grade is 77.6

Uwagi

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Average() tłumaczy na wywołanie Average.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Zobacz też

Average(IEnumerable<Int32>)

Oblicza średnią sekwencji Int32 wartości.Computes the average of a sequence of Int32 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<int> ^ source);
public static double Average (this System.Collections.Generic.IEnumerable<int> source);
static member Average : seq<int> -> double
<Extension()>
Public Function Average (source As IEnumerable(Of Integer)) As Double

Parametry

source
IEnumerable<Int32>

Sekwencja Int32 wartości, aby obliczyć średnią.A sequence of Int32 values to calculate the average of.

Zwraca

Średnia sekwencji wartości.The average of the sequence of values.

Wyjątki

Parametr source ma wartość null.source is null.

source nie zawiera żadnych elementów.source contains no elements.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać Average(IEnumerable<Int32>) do obliczania średniej.The following code example demonstrates how to use Average(IEnumerable<Int32>) to calculate an average.

List<int> grades = new List<int> { 78, 92, 100, 37, 81 };

double average = grades.Average();

Console.WriteLine("The average grade is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average grade is 77.6.
' Create a list of integers.
Dim grades As New List(Of Integer)(New Integer() {78, 92, 100, 37, 81})

' Determine the average value in the list.
Dim avg As Double = grades.Average()

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average grade is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average grade is 77.6

Uwagi

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Average() tłumaczy na wywołanie Average.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Zobacz też

Average(IEnumerable<Double>)

Oblicza średnią sekwencji Double wartości.Computes the average of a sequence of Double values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<double> ^ source);
public static double Average (this System.Collections.Generic.IEnumerable<double> source);
static member Average : seq<double> -> double
<Extension()>
Public Function Average (source As IEnumerable(Of Double)) As Double

Parametry

source
IEnumerable<Double>

Sekwencja Double wartości, aby obliczyć średnią.A sequence of Double values to calculate the average of.

Zwraca

Średnia sekwencji wartości.The average of the sequence of values.

Wyjątki

Parametr source ma wartość null.source is null.

source nie zawiera żadnych elementów.source contains no elements.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać Average(IEnumerable<Int32>) do obliczania średniej.The following code example demonstrates how to use Average(IEnumerable<Int32>) to calculate an average.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zastąpić elementy sekwencji źródłowej elementami odpowiedniego typu numerycznego.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

List<int> grades = new List<int> { 78, 92, 100, 37, 81 };

double average = grades.Average();

Console.WriteLine("The average grade is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average grade is 77.6.
' Create a list of integers.
Dim grades As New List(Of Integer)(New Integer() {78, 92, 100, 37, 81})

' Determine the average value in the list.
Dim avg As Double = grades.Average()

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average grade is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average grade is 77.6

Uwagi

Jeśli suma elementów jest zbyt duża, aby reprezentować ją jako Double, Metoda ta zwraca dodatnią lub ujemną nieskończoność.If the sum of the elements is too large to represent as a Double, this method returns positive or negative infinity.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Average() tłumaczy na wywołanie Average.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Zobacz też

Average(IEnumerable<Decimal>)

Oblicza średnią sekwencji Decimal wartości.Computes the average of a sequence of Decimal values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Decimal Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Decimal> ^ source);
public static decimal Average (this System.Collections.Generic.IEnumerable<decimal> source);
static member Average : seq<decimal> -> decimal
<Extension()>
Public Function Average (source As IEnumerable(Of Decimal)) As Decimal

Parametry

source
IEnumerable<Decimal>

Sekwencja Decimal wartości, aby obliczyć średnią.A sequence of Decimal values to calculate the average of.

Zwraca

Średnia sekwencji wartości.The average of the sequence of values.

Wyjątki

Parametr source ma wartość null.source is null.

source nie zawiera żadnych elementów.source contains no elements.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać Average(IEnumerable<Int32>) do obliczania średniej sekwencji wartości.The following code example demonstrates how to use Average(IEnumerable<Int32>) to calculate the average of a sequence of values.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zastąpić elementy sekwencji źródłowej elementami odpowiedniego typu numerycznego.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

List<int> grades = new List<int> { 78, 92, 100, 37, 81 };

double average = grades.Average();

Console.WriteLine("The average grade is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average grade is 77.6.
' Create a list of integers.
Dim grades As New List(Of Integer)(New Integer() {78, 92, 100, 37, 81})

' Determine the average value in the list.
Dim avg As Double = grades.Average()

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average grade is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average grade is 77.6

Uwagi

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Average() tłumaczy na wywołanie Average.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Zobacz też

Average(IEnumerable<Nullable<Decimal>>)

Oblicza średnią dla sekwencji wartości Decimal wartość null.Computes the average of a sequence of nullable Decimal values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<System::Decimal> Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<System::Decimal>> ^ source);
public static decimal? Average (this System.Collections.Generic.IEnumerable<Nullable<decimal>> source);
static member Average : seq<Nullable<decimal>> -> Nullable<decimal>
<Extension()>
Public Function Average (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Decimal))) As Nullable(Of Decimal)

Parametry

source
IEnumerable<Nullable<Decimal>>

Sekwencja wartości Decimal dopuszcza wartość null, aby obliczyć średnią.A sequence of nullable Decimal values to calculate the average of.

Zwraca

Średnia sekwencji wartości lub null, jeśli sekwencja źródłowa jest pusta lub zawiera tylko wartości, które są null.The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only values that are null.

Wyjątki

Parametr source ma wartość null.source is null.

Suma elementów w sekwencji jest większa niż MaxValue.The sum of the elements in the sequence is larger than MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać Average(IEnumerable<Nullable<Int64>>) do obliczania średniej.The following code example demonstrates how to use Average(IEnumerable<Nullable<Int64>>) to calculate an average.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zastąpić elementy sekwencji źródłowej elementami odpowiedniego typu numerycznego.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

long?[] longs = { null, 10007L, 37L, 399846234235L };

double? average = longs.Average();

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 133282081426.333.
' Create an array of nullable long values.
Dim longs() As Nullable(Of Long) = {Nothing, 10007L, 37L, 399846234235L}

' Determine the average value in the array.
Dim avg As Nullable(Of Double) = longs.Average()

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average is 133282081426.333

Uwagi

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Average() tłumaczy na wywołanie Average.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Zobacz też

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Oblicza średnią sekwencję Int32 wartości null, które są uzyskiwane przez wywoływanie funkcji Transform dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the average of a sequence of nullable Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<int>> ^ selector);
public static double? Average<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,Nullable<int>> selector);
static member Average : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<int>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Integer))) As Nullable(Of Double)

Parametry typu

TSource

Typ elementów source.The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości do obliczenia średniej.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Func<TSource,Nullable<Int32>>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

Średnia sekwencji wartości lub null, jeśli sekwencja źródłowa jest pusta lub zawiera tylko wartości, które są null.The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only values that are null.

Wyjątki

nullsource lub selector.source or selector is null.

Suma elementów w sekwencji jest większa niż MaxValue.The sum of the elements in the sequence is larger than MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) do obliczania średniej.The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) to calculate an average.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, zmień treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] fruits = { "apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape" };

double average = fruits.Average(s => s.Length);

Console.WriteLine("The average string length is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average string length is 6.5.
' Create an array of strings.
Dim fruits() As String =
{"apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape"}

' Determine the average length of the strings in the array.
Dim avg As Double = fruits.Average(Function(s) s.Length)

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average string length is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average string length is 6.5

Uwagi

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Average() tłumaczy na wywołanie Average.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Zobacz też

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

Oblicza średnią sekwencji Single wartości, które są uzyskiwane przez wywoływanie funkcji transformacji dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the average of a sequence of Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static float Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, float> ^ selector);
public static float Average<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,float> selector);
static member Average : seq<'Source> * Func<'Source, single> -> single
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Single)) As Single

Parametry typu

TSource

Typ elementów source.The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości do obliczenia średniej.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Func<TSource,Single>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

Średnia sekwencji wartości.The average of the sequence of values.

Wyjątki

nullsource lub selector.source or selector is null.

source nie zawiera żadnych elementów.source contains no elements.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) do obliczania średniej.The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) to calculate an average.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, zmień treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] fruits = { "apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape" };

double average = fruits.Average(s => s.Length);

Console.WriteLine("The average string length is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average string length is 6.5.
' Create an array of strings.
Dim fruits() As String =
{"apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape"}

' Determine the average length of the strings in the array.
Dim avg As Double = fruits.Average(Function(s) s.Length)

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average string length is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average string length is 6.5

Uwagi

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Average() tłumaczy na wywołanie Average.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Zobacz też

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

Oblicza średnią sekwencję Single wartości null, które są uzyskiwane przez wywoływanie funkcji Transform dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the average of a sequence of nullable Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<float> Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<float>> ^ selector);
public static float? Average<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,Nullable<float>> selector);
static member Average : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<single>> -> Nullable<single>
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Single))) As Nullable(Of Single)

Parametry typu

TSource

Typ elementów source.The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości do obliczenia średniej.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Func<TSource,Nullable<Single>>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

Średnia sekwencji wartości lub null, jeśli sekwencja źródłowa jest pusta lub zawiera tylko wartości, które są null.The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only values that are null.

Wyjątki

nullsource lub selector.source or selector is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) do obliczania średniej.The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) to calculate an average.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, zmień treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] fruits = { "apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape" };

double average = fruits.Average(s => s.Length);

Console.WriteLine("The average string length is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average string length is 6.5.
' Create an array of strings.
Dim fruits() As String =
{"apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape"}

' Determine the average length of the strings in the array.
Dim avg As Double = fruits.Average(Function(s) s.Length)

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average string length is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average string length is 6.5

Uwagi

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Average() tłumaczy na wywołanie Average.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Zobacz też

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Oblicza średnią sekwencję Int64 wartości null, które są uzyskiwane przez wywoływanie funkcji Transform dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the average of a sequence of nullable Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<long>> ^ selector);
public static double? Average<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,Nullable<long>> selector);
static member Average : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<int64>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Long))) As Nullable(Of Double)

Parametry typu

TSource

Typ elementów source.The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości do obliczenia średniej.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Func<TSource,Nullable<Int64>>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

Średnia sekwencji wartości lub null, jeśli sekwencja źródłowa jest pusta lub zawiera tylko wartości, które są null.The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only values that are null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) do obliczania średniej.The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) to calculate an average.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, zmień treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] numbers = { "10007", "37", "299846234235" };

double average = numbers.Average(num => Convert.ToInt64(num));

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 99948748093.
' Create an array of strings.
Dim numbers() As String = {"10007", "37", "299846234235"}

' Determine the average number after converting each
' string to an Int64 value.
Dim avg As Double =
numbers.Average(Function(number) Convert.ToInt64(number))

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average is 99948748093

Uwagi

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Average() tłumaczy na wywołanie Average.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Zobacz też

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

Oblicza średnią sekwencję Double wartości null, które są uzyskiwane przez wywoływanie funkcji Transform dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the average of a sequence of nullable Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<double>> ^ selector);
public static double? Average<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,Nullable<double>> selector);
static member Average : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<double>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Double))) As Nullable(Of Double)

Parametry typu

TSource

Typ elementów source.The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości do obliczenia średniej.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Func<TSource,Nullable<Double>>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

Średnia sekwencji wartości lub null, jeśli sekwencja źródłowa jest pusta lub zawiera tylko wartości, które są null.The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only values that are null.

Wyjątki

nullsource lub selector.source or selector is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) do obliczania średniej.The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) to calculate an average.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, zmień treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] numbers = { "10007", "37", "299846234235" };

double average = numbers.Average(num => Convert.ToInt64(num));

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 99948748093.
' Create an array of strings.
Dim numbers() As String = {"10007", "37", "299846234235"}

' Determine the average number after converting each
' string to an Int64 value.
Dim avg As Double =
numbers.Average(Function(number) Convert.ToInt64(number))

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average is 99948748093

Uwagi

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Average() tłumaczy na wywołanie Average.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Zobacz też

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

Oblicza średnią sekwencję Decimal wartości null, które są uzyskiwane przez wywoływanie funkcji Transform dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the average of a sequence of nullable Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<System::Decimal> Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<System::Decimal>> ^ selector);
public static decimal? Average<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,Nullable<decimal>> selector);
static member Average : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<decimal>> -> Nullable<decimal>
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Decimal))) As Nullable(Of Decimal)

Parametry typu

TSource

Typ elementów source.The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości do obliczenia średniej.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Func<TSource,Nullable<Decimal>>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

Średnia sekwencji wartości lub null, jeśli sekwencja źródłowa jest pusta lub zawiera tylko wartości, które są null.The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only values that are null.

Wyjątki

nullsource lub selector.source or selector is null.

Suma elementów w sekwencji jest większa niż MaxValue.The sum of the elements in the sequence is larger than MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) do obliczania średniej.The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) to calculate an average.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, zmień treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] numbers = { "10007", "37", "299846234235" };

double average = numbers.Average(num => Convert.ToInt64(num));

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 99948748093.
' Create an array of strings.
Dim numbers() As String = {"10007", "37", "299846234235"}

' Determine the average number after converting each
' string to an Int64 value.
Dim avg As Double =
numbers.Average(Function(number) Convert.ToInt64(number))

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average is 99948748093

Uwagi

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Average() tłumaczy na wywołanie Average.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Zobacz też

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Oblicza średnią sekwencji Int64 wartości, które są uzyskiwane przez wywoływanie funkcji transformacji dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the average of a sequence of Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, long> ^ selector);
public static double Average<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,long> selector);
static member Average : seq<'Source> * Func<'Source, int64> -> double
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Long)) As Double

Parametry typu

TSource

Typ elementów źródła.The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości do obliczenia średniej.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Func<TSource,Int64>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

Średnia sekwencji wartości.The average of the sequence of values.

Wyjątki

nullsource lub selector.source or selector is null.

source nie zawiera żadnych elementów.source contains no elements.

Suma elementów w sekwencji jest większa niż MaxValue.The sum of the elements in the sequence is larger than MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) do obliczania średniej.The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) to calculate an average.

string[] numbers = { "10007", "37", "299846234235" };

double average = numbers.Average(num => Convert.ToInt64(num));

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 99948748093.
' Create an array of strings.
Dim numbers() As String = {"10007", "37", "299846234235"}

' Determine the average number after converting each
' string to an Int64 value.
Dim avg As Double =
numbers.Average(Function(number) Convert.ToInt64(number))

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average is 99948748093

Uwagi

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Average() tłumaczy na wywołanie Average.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Zobacz też

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Oblicza średnią sekwencji Int32 wartości, które są uzyskiwane przez wywoływanie funkcji transformacji dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the average of a sequence of Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, int> ^ selector);
public static double Average<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,int> selector);
static member Average : seq<'Source> * Func<'Source, int> -> double
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Integer)) As Double

Parametry typu

TSource

Typ elementów source.The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości do obliczenia średniej.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Func<TSource,Int32>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

Średnia sekwencji wartości.The average of the sequence of values.

Wyjątki

nullsource lub selector.source or selector is null.

source nie zawiera żadnych elementów.source contains no elements.

Suma elementów w sekwencji jest większa niż MaxValue.The sum of the elements in the sequence is larger than MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) do obliczania średniej.The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) to calculate an average.

string[] fruits = { "apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape" };

double average = fruits.Average(s => s.Length);

Console.WriteLine("The average string length is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average string length is 6.5.
' Create an array of strings.
Dim fruits() As String =
{"apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape"}

' Determine the average length of the strings in the array.
Dim avg As Double = fruits.Average(Function(s) s.Length)

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average string length is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average string length is 6.5

Uwagi

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Average() tłumaczy na wywołanie Average.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Zobacz też

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

Oblicza średnią sekwencji Double wartości, które są uzyskiwane przez wywoływanie funkcji transformacji dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the average of a sequence of Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, double> ^ selector);
public static double Average<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,double> selector);
static member Average : seq<'Source> * Func<'Source, double> -> double
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Double)) As Double

Parametry typu

TSource

Typ elementów source.The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości do obliczenia średniej.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Func<TSource,Double>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

Średnia sekwencji wartości.The average of the sequence of values.

Wyjątki

nullsource lub selector.source or selector is null.

source nie zawiera żadnych elementów.source contains no elements.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) do obliczania średniej.The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) to calculate an average.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, zmień treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] numbers = { "10007", "37", "299846234235" };

double average = numbers.Average(num => Convert.ToInt64(num));

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 99948748093.
' Create an array of strings.
Dim numbers() As String = {"10007", "37", "299846234235"}

' Determine the average number after converting each
' string to an Int64 value.
Dim avg As Double =
numbers.Average(Function(number) Convert.ToInt64(number))

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average is 99948748093

Uwagi

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Average() tłumaczy na wywołanie Average.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Zobacz też

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

Oblicza średnią sekwencji Decimal wartości, które są uzyskiwane przez wywoływanie funkcji transformacji dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the average of a sequence of Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Decimal Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, System::Decimal> ^ selector);
public static decimal Average<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,decimal> selector);
static member Average : seq<'Source> * Func<'Source, decimal> -> decimal
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Decimal)) As Decimal

Parametry typu

TSource

Typ elementów source.The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości, które są używane do obliczania średniej.A sequence of values that are used to calculate an average.

selector
Func<TSource,Decimal>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

Średnia sekwencji wartości.The average of the sequence of values.

Wyjątki

nullsource lub selector.source or selector is null.

source nie zawiera żadnych elementów.source contains no elements.

Suma elementów w sekwencji jest większa niż MaxValue.The sum of the elements in the sequence is larger than MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) do obliczania średniej.The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) to calculate an average.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, zmień treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] numbers = { "10007", "37", "299846234235" };

double average = numbers.Average(num => Convert.ToInt64(num));

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 99948748093.
' Create an array of strings.
Dim numbers() As String = {"10007", "37", "299846234235"}

' Determine the average number after converting each
' string to an Int64 value.
Dim avg As Double =
numbers.Average(Function(number) Convert.ToInt64(number))

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average is 99948748093

Uwagi

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Average() tłumaczy na wywołanie Average.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Zobacz też

Dotyczy