Enumerable.TakeLast<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32) Metoda

Definicja

Zwraca nową wyliczalną kolekcję, która zawiera ostatnie count elementy z source .Returns a new enumerable collection that contains the last count elements from source.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ TakeLast(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, int count);
public static System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> TakeLast<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, int count);
static member TakeLast : seq<'Source> * int -> seq<'Source>
<Extension()>
Public Function TakeLast(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), count As Integer) As IEnumerable(Of TSource)

Parametry typu

TSource

Typ elementów w wyliczalnej kolekcji.The type of the elements in the enumerable collection.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Wyliczalne wystąpienie kolekcji.An enumerable collection instance.

count
Int32

Liczba elementów, które mają zostać wprowadzone od końca kolekcji.The number of elements to take from the end of the collection.

Zwraca

IEnumerable<TSource>

Nowa wyliczalna Kolekcja zawierająca ostatnie count elementy z source .A new enumerable collection that contains the last count elements from source.

Wyjątki

source to null.source is null.

Uwagi

Jeśli count nie jest liczbą dodatnią, ta metoda zwraca pustą wyliczalną kolekcję.If count is not a positive number, this method returns an empty enumerable collection.

Dotyczy