Expression.Lambda Expression.Lambda Expression.Lambda Expression.Lambda Method

Definicja

Tworzy drzewo wyrażenia, który reprezentuje wyrażenie lambda.Creates an expression tree that represents a lambda expression.

Przeciążenia

Lambda(Type, Expression, String, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Type, Expression, String, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Type, Expression, String, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Type, Expression, String, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>)

Tworzy LambdaExpression której typ delegata jest znany w czasie kompilacji, o nazwie lambda, parametr, który wskazuje, czy zostaną zastosowane optymalizację wywołania tail i wyliczalny zbiór wyrażeniach parametrów.Creates a LambdaExpression where the delegate type is known at compile time, with the name for the lambda, a parameter that indicates whether tail call optimization will be applied, and an enumerable collection of parameter expressions.

Lambda(Type, Expression, String, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Type, Expression, String, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Type, Expression, String, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Type, Expression, String, IEnumerable<ParameterExpression>)

Tworzy LambdaExpression której typ delegata jest znany w czasie kompilacji, o nazwie dla wyrażenia lambda i wyliczalny zbiór parametrów wyrażenia.Creates a LambdaExpression where the delegate type is known at compile time, with the name for the lambda, and an enumerable collection of parameter expressions.

Lambda(Type, Expression, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Type, Expression, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Type, Expression, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Type, Expression, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>)

Tworzy LambdaExpression której typ delegata jest znany w czasie kompilacji, za pomocą parametru, która wskazuje, czy zostaną zastosowane optymalizację wywołania tail i wyliczalny zbiór parametrów wyrażenia.Creates a LambdaExpression where the delegate type is known at compile time, with a parameter that indicates whether tail call optimization will be applied, and an enumerable collection of parameter expressions.

Lambda(Expression, String, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Expression, String, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Expression, String, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Expression, String, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>)

Tworzy LambdaExpression przy pierwszym konstruowanie z typem delegata z treści wyrażenia, nazwę dla wyrażenia lambda, parametr, który wskazuje, czy zostaną zastosowane optymalizację wywołania tail i wyliczalny zbiór parametrów wyrażenia.Creates a LambdaExpression by first constructing a delegate type from the expression body, the name for the lambda, a parameter that indicates whether tail call optimization will be applied, and an enumerable collection of parameter expressions. Można używać, gdy typ delegata nie jest znany w czasie kompilacji.It can be used when the delegate type is not known at compile time.

Lambda(Type, Expression, ParameterExpression[]) Lambda(Type, Expression, ParameterExpression[]) Lambda(Type, Expression, ParameterExpression[]) Lambda(Type, Expression, ParameterExpression[])

Tworzy LambdaExpression której typ delegata jest znany w czasie kompilacji, z tablicą parametrów wyrażenia.Creates a LambdaExpression where the delegate type is known at compile time, with an array of parameter expressions.

Lambda(Type, Expression, Boolean, ParameterExpression[]) Lambda(Type, Expression, Boolean, ParameterExpression[]) Lambda(Type, Expression, Boolean, ParameterExpression[]) Lambda(Type, Expression, Boolean, ParameterExpression[])

Tworzy LambdaExpression której typ delegata jest znany w czasie kompilacji, za pomocą parametru, która wskazuje, czy zostaną zastosowane optymalizację wywołania tail i tablicę w wyrażeniach parametrów.Creates a LambdaExpression where the delegate type is known at compile time, with a parameter that indicates whether tail call optimization will be applied, and an array of parameter expressions.

Lambda(Expression, String, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Expression, String, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Expression, String, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Expression, String, IEnumerable<ParameterExpression>)

Tworzy LambdaExpression przy pierwszym konstruowanie z typem delegata z treści wyrażenia, nazwę dla wyrażenia lambda i wyliczalny zbiór parametrów wyrażenia.Creates a LambdaExpression by first constructing a delegate type from the expression body, the name for the lambda, and an enumerable collection of parameter expressions. Można używać, gdy typ delegata nie jest znany w czasie kompilacji.It can be used when the delegate type is not known at compile time.

Lambda(Expression, Boolean, ParameterExpression[]) Lambda(Expression, Boolean, ParameterExpression[]) Lambda(Expression, Boolean, ParameterExpression[]) Lambda(Expression, Boolean, ParameterExpression[])

Tworzy LambdaExpression przy pierwszym konstruowanie z typem delegata z treści wyrażenia, parametr, który wskazuje, czy zostaną zastosowane optymalizację wywołania tail i tablicę w wyrażeniach parametrów.Creates a LambdaExpression by first constructing a delegate type from the expression body, a parameter that indicates whether tail call optimization will be applied, and an array of parameter expressions. Można używać, gdy typ delegata nie jest znany w czasie kompilacji.It can be used when the delegate type is not known at compile time.

Lambda(Expression, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Expression, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Expression, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Expression, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>)

Tworzy LambdaExpression przy pierwszym konstruowanie z typem delegata z treści wyrażenia, parametr, który wskazuje, czy zostaną zastosowane optymalizację wywołania tail i wyliczalny zbiór parametrów wyrażenia.Creates a LambdaExpression by first constructing a delegate type from the expression body, a parameter that indicates whether tail call optimization will be applied, and an enumerable collection of parameter expressions. Można używać, gdy typ delegata nie jest znany w czasie kompilacji.It can be used when the delegate type is not known at compile time.

Lambda(Type, Expression, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Type, Expression, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Type, Expression, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Type, Expression, IEnumerable<ParameterExpression>)

Tworzy LambdaExpression gdzie typ delegata jest znany w czasie kompilacji z kolekcją wyliczalny wyrażeń parametru.Creates a LambdaExpression where the delegate type is known at compile time, with an enumerable collection of parameter expressions.

Lambda(Expression, ParameterExpression[]) Lambda(Expression, ParameterExpression[]) Lambda(Expression, ParameterExpression[]) Lambda(Expression, ParameterExpression[])

Tworzy LambdaExpression przy pierwszym konstruowanie typ obiektu delegowanego z treści wyrażenia i tablicę w wyrażeniach parametrów.Creates a LambdaExpression by first constructing a delegate type from the expression body, and an array of parameter expressions. Można używać, gdy typ delegata nie jest znany w czasie kompilacji.It can be used when the delegate type is not known at compile time.

Lambda(Expression, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Expression, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Expression, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Expression, IEnumerable<ParameterExpression>)

Tworzy LambdaExpression przy pierwszym konstruowanie typ obiektu delegowanego z treści wyrażenia i wyliczalny zbiór parametrów wyrażenia.Creates a LambdaExpression by first constructing a delegate type from the expression body, and an enumerable collection of parameter expressions. Można używać, gdy typ delegata nie jest znany w czasie kompilacji.It can be used when the delegate type is not known at compile time.

Lambda<TDelegate>(Expression, String, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda<TDelegate>(Expression, String, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda<TDelegate>(Expression, String, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda<TDelegate>(Expression, String, IEnumerable<ParameterExpression>)

Tworzy Expression<TDelegate> której typ delegata jest znany w czasie kompilacji, o nazwie dla wyrażenia lambda i wyliczalny zbiór parametrów wyrażenia.Creates an Expression<TDelegate> where the delegate type is known at compile time, with the name for the lambda, and an enumerable collection of parameter expressions.

Lambda<TDelegate>(Expression, Boolean, ParameterExpression[]) Lambda<TDelegate>(Expression, Boolean, ParameterExpression[]) Lambda<TDelegate>(Expression, Boolean, ParameterExpression[]) Lambda<TDelegate>(Expression, Boolean, ParameterExpression[])

Tworzy Expression<TDelegate> której typ delegata jest znany w czasie kompilacji, za pomocą parametru, która wskazuje, czy zostaną zastosowane optymalizację wywołania tail i tablicę w wyrażeniach parametrów.Creates an Expression<TDelegate> where the delegate type is known at compile time, with a parameter that indicates whether tail call optimization will be applied, and an array of parameter expressions.

Lambda<TDelegate>(Expression, String, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda<TDelegate>(Expression, String, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda<TDelegate>(Expression, String, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda<TDelegate>(Expression, String, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>)

Tworzy Expression<TDelegate> której typ delegata jest znany w czasie kompilacji, o nazwie lambda, parametr, który wskazuje, czy zostaną zastosowane optymalizację wywołania tail i wyliczalny zbiór wyrażeniach parametrów.Creates an Expression<TDelegate> where the delegate type is known at compile time, with the name for the lambda, a parameter that indicates whether tail call optimization will be applied, and an enumerable collection of parameter expressions.

Lambda<TDelegate>(Expression, ParameterExpression[]) Lambda<TDelegate>(Expression, ParameterExpression[]) Lambda<TDelegate>(Expression, ParameterExpression[]) Lambda<TDelegate>(Expression, ParameterExpression[])

Tworzy Expression<TDelegate> której typ delegata jest znany w czasie kompilacji, z tablicą parametrów wyrażenia.Creates an Expression<TDelegate> where the delegate type is known at compile time, with an array of parameter expressions.

Lambda<TDelegate>(Expression, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda<TDelegate>(Expression, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda<TDelegate>(Expression, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda<TDelegate>(Expression, IEnumerable<ParameterExpression>)

Tworzy Expression<TDelegate> gdzie typ delegata jest znany w czasie kompilacji z kolekcją wyliczalny wyrażeń parametru.Creates an Expression<TDelegate> where the delegate type is known at compile time, with an enumerable collection of parameter expressions.

Lambda<TDelegate>(Expression, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda<TDelegate>(Expression, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda<TDelegate>(Expression, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda<TDelegate>(Expression, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>)

Tworzy Expression<TDelegate> której typ delegata jest znany w czasie kompilacji, za pomocą parametru, która wskazuje, czy zostaną zastosowane optymalizację wywołania tail i wyliczalny zbiór parametrów wyrażenia.Creates an Expression<TDelegate> where the delegate type is known at compile time, with a parameter that indicates whether tail call optimization will be applied, and an enumerable collection of parameter expressions.

Lambda(Type, Expression, String, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Type, Expression, String, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Type, Expression, String, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Type, Expression, String, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>)

Tworzy LambdaExpression której typ delegata jest znany w czasie kompilacji, o nazwie lambda, parametr, który wskazuje, czy zostaną zastosowane optymalizację wywołania tail i wyliczalny zbiór wyrażeniach parametrów.Creates a LambdaExpression where the delegate type is known at compile time, with the name for the lambda, a parameter that indicates whether tail call optimization will be applied, and an enumerable collection of parameter expressions.

public:
 static System::Linq::Expressions::LambdaExpression ^ Lambda(Type ^ delegateType, System::Linq::Expressions::Expression ^ body, System::String ^ name, bool tailCall, System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Linq::Expressions::ParameterExpression ^> ^ parameters);
public static System.Linq.Expressions.LambdaExpression Lambda (Type delegateType, System.Linq.Expressions.Expression body, string name, bool tailCall, System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Linq.Expressions.ParameterExpression> parameters);
static member Lambda : Type * System.Linq.Expressions.Expression * string * bool * seq<System.Linq.Expressions.ParameterExpression> -> System.Linq.Expressions.LambdaExpression
Public Shared Function Lambda (delegateType As Type, body As Expression, name As String, tailCall As Boolean, parameters As IEnumerable(Of ParameterExpression)) As LambdaExpression

Parametry

delegateType
Type Type Type Type

A Type reprezentujący podpis delegata dla wyrażenia lambda.A Type representing the delegate signature for the lambda.

body
Expression Expression Expression Expression

Expression Można ustawić Body równa właściwości.An Expression to set the Body property equal to.

name
String String String String

Nazwa wyrażenia lambda.The name for the lambda. Używany do emitowania informacje debugowania.Used for emitting debug information.

tailCall
Boolean Boolean Boolean Boolean

A Boolean oznacza, że jeśli optymalizację wywołania tail będą stosowane podczas kompilowania wyrażenia utworzone.A Boolean that indicates if tail call optimization will be applied when compiling the created expression.

parameters
IEnumerable<ParameterExpression>

IEnumerable<T> Zawierający ParameterExpression obiekty służące do wypełniania Parameters kolekcji.An IEnumerable<T> that contains ParameterExpression objects to use to populate the Parameters collection.

Zwraca

A LambdaExpression zawierający NodeType właściwość równa Lambda i Body i Parameters równa określonej wartości właściwości.A LambdaExpression that has the NodeType property equal to Lambda and the Body and Parameters properties set to the specified values.

Lambda(Type, Expression, String, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Type, Expression, String, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Type, Expression, String, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Type, Expression, String, IEnumerable<ParameterExpression>)

Tworzy LambdaExpression której typ delegata jest znany w czasie kompilacji, o nazwie dla wyrażenia lambda i wyliczalny zbiór parametrów wyrażenia.Creates a LambdaExpression where the delegate type is known at compile time, with the name for the lambda, and an enumerable collection of parameter expressions.

public:
 static System::Linq::Expressions::LambdaExpression ^ Lambda(Type ^ delegateType, System::Linq::Expressions::Expression ^ body, System::String ^ name, System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Linq::Expressions::ParameterExpression ^> ^ parameters);
public static System.Linq.Expressions.LambdaExpression Lambda (Type delegateType, System.Linq.Expressions.Expression body, string name, System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Linq.Expressions.ParameterExpression> parameters);
static member Lambda : Type * System.Linq.Expressions.Expression * string * seq<System.Linq.Expressions.ParameterExpression> -> System.Linq.Expressions.LambdaExpression
Public Shared Function Lambda (delegateType As Type, body As Expression, name As String, parameters As IEnumerable(Of ParameterExpression)) As LambdaExpression

Parametry

delegateType
Type Type Type Type

A Type reprezentujący podpis delegata dla wyrażenia lambda.A Type representing the delegate signature for the lambda.

body
Expression Expression Expression Expression

Expression Można ustawić Body równa właściwości.An Expression to set the Body property equal to.

name
String String String String

Nazwa wyrażenia lambda.The name for the lambda. Używany do emitowania informacje debugowania.Used for emitting debug information.

parameters
IEnumerable<ParameterExpression>

IEnumerable<T> Zawierający ParameterExpression obiekty służące do wypełniania Parameters kolekcji.An IEnumerable<T> that contains ParameterExpression objects to use to populate the Parameters collection.

Zwraca

A LambdaExpression zawierający NodeType właściwość równa Lambda i Body i Parameters równa określonej wartości właściwości.A LambdaExpression that has the NodeType property equal to Lambda and the Body and Parameters properties set to the specified values.

Lambda(Type, Expression, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Type, Expression, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Type, Expression, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Type, Expression, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>)

Tworzy LambdaExpression której typ delegata jest znany w czasie kompilacji, za pomocą parametru, która wskazuje, czy zostaną zastosowane optymalizację wywołania tail i wyliczalny zbiór parametrów wyrażenia.Creates a LambdaExpression where the delegate type is known at compile time, with a parameter that indicates whether tail call optimization will be applied, and an enumerable collection of parameter expressions.

public:
 static System::Linq::Expressions::LambdaExpression ^ Lambda(Type ^ delegateType, System::Linq::Expressions::Expression ^ body, bool tailCall, System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Linq::Expressions::ParameterExpression ^> ^ parameters);
public static System.Linq.Expressions.LambdaExpression Lambda (Type delegateType, System.Linq.Expressions.Expression body, bool tailCall, System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Linq.Expressions.ParameterExpression> parameters);
static member Lambda : Type * System.Linq.Expressions.Expression * bool * seq<System.Linq.Expressions.ParameterExpression> -> System.Linq.Expressions.LambdaExpression
Public Shared Function Lambda (delegateType As Type, body As Expression, tailCall As Boolean, parameters As IEnumerable(Of ParameterExpression)) As LambdaExpression

Parametry

delegateType
Type Type Type Type

A Type reprezentujący podpis delegata dla wyrażenia lambda.A Type representing the delegate signature for the lambda.

body
Expression Expression Expression Expression

Expression Można ustawić Body równa właściwości.An Expression to set the Body property equal to.

tailCall
Boolean Boolean Boolean Boolean

A Boolean oznacza, że jeśli optymalizację wywołania tail będą stosowane podczas kompilowania wyrażenia utworzone.A Boolean that indicates if tail call optimization will be applied when compiling the created expression.

parameters
IEnumerable<ParameterExpression>

IEnumerable<T> Zawierający ParameterExpression obiekty służące do wypełniania Parameters kolekcji.An IEnumerable<T> that contains ParameterExpression objects to use to populate the Parameters collection.

Zwraca

A LambdaExpression zawierający NodeType właściwość równa Lambda i Body i Parameters równa określonej wartości właściwości.A LambdaExpression that has the NodeType property equal to Lambda and the Body and Parameters properties set to the specified values.

Lambda(Expression, String, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Expression, String, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Expression, String, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Expression, String, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>)

Tworzy LambdaExpression przy pierwszym konstruowanie z typem delegata z treści wyrażenia, nazwę dla wyrażenia lambda, parametr, który wskazuje, czy zostaną zastosowane optymalizację wywołania tail i wyliczalny zbiór parametrów wyrażenia.Creates a LambdaExpression by first constructing a delegate type from the expression body, the name for the lambda, a parameter that indicates whether tail call optimization will be applied, and an enumerable collection of parameter expressions. Można używać, gdy typ delegata nie jest znany w czasie kompilacji.It can be used when the delegate type is not known at compile time.

public:
 static System::Linq::Expressions::LambdaExpression ^ Lambda(System::Linq::Expressions::Expression ^ body, System::String ^ name, bool tailCall, System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Linq::Expressions::ParameterExpression ^> ^ parameters);
public static System.Linq.Expressions.LambdaExpression Lambda (System.Linq.Expressions.Expression body, string name, bool tailCall, System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Linq.Expressions.ParameterExpression> parameters);
static member Lambda : System.Linq.Expressions.Expression * string * bool * seq<System.Linq.Expressions.ParameterExpression> -> System.Linq.Expressions.LambdaExpression
Public Shared Function Lambda (body As Expression, name As String, tailCall As Boolean, parameters As IEnumerable(Of ParameterExpression)) As LambdaExpression

Parametry

body
Expression Expression Expression Expression

Expression Można ustawić Body równa właściwości.An Expression to set the Body property equal to.

name
String String String String

Nazwa wyrażenia lambda.The name for the lambda. Używany do emitowania informacje debugowania.Used for emitting debug information.

tailCall
Boolean Boolean Boolean Boolean

A Boolean oznacza, że jeśli optymalizację wywołania tail będą stosowane podczas kompilowania wyrażenia utworzone.A Boolean that indicates if tail call optimization will be applied when compiling the created expression.

parameters
IEnumerable<ParameterExpression>

IEnumerable<T> Zawierający ParameterExpression obiekty służące do wypełniania Parameters kolekcji.An IEnumerable<T> that contains ParameterExpression objects to use to populate the Parameters collection.

Zwraca

A LambdaExpression zawierający NodeType właściwość równa Lambda i Body i Parameters równa określonej wartości właściwości.A LambdaExpression that has the NodeType property equal to Lambda and the Body and Parameters properties set to the specified values.

Lambda(Type, Expression, ParameterExpression[]) Lambda(Type, Expression, ParameterExpression[]) Lambda(Type, Expression, ParameterExpression[]) Lambda(Type, Expression, ParameterExpression[])

Tworzy LambdaExpression której typ delegata jest znany w czasie kompilacji, z tablicą parametrów wyrażenia.Creates a LambdaExpression where the delegate type is known at compile time, with an array of parameter expressions.

public:
 static System::Linq::Expressions::LambdaExpression ^ Lambda(Type ^ delegateType, System::Linq::Expressions::Expression ^ body, ... cli::array <System::Linq::Expressions::ParameterExpression ^> ^ parameters);
public static System.Linq.Expressions.LambdaExpression Lambda (Type delegateType, System.Linq.Expressions.Expression body, params System.Linq.Expressions.ParameterExpression[] parameters);
static member Lambda : Type * System.Linq.Expressions.Expression * System.Linq.Expressions.ParameterExpression[] -> System.Linq.Expressions.LambdaExpression
Public Shared Function Lambda (delegateType As Type, body As Expression, ParamArray parameters As ParameterExpression()) As LambdaExpression

Parametry

delegateType
Type Type Type Type

A Type reprezentujący podpis delegata dla wyrażenia lambda.A Type that represents a delegate signature for the lambda.

body
Expression Expression Expression Expression

Expression Można ustawić Body równa właściwości.An Expression to set the Body property equal to.

parameters
ParameterExpression[]

Tablica ParameterExpression obiekty służące do wypełniania Parameters kolekcji.An array of ParameterExpression objects to use to populate the Parameters collection.

Zwraca

Obiekt, który reprezentuje wyrażenie lambda, która ma NodeType równa właściwości Lambda i Body i Parameters równa określonej wartości właściwości.An object that represents a lambda expression which has the NodeType property equal to Lambda and the Body and Parameters properties set to the specified values.

Wyjątki

delegateType lub body jest null.delegateType or body is null.

—lub—-or- Jeden lub więcej elementów w parametersnull.One or more elements in parameters are null.

delegateType reprezentuje typ obiektu delegowanego.delegateType does not represent a delegate type.

—lub—-or- body. Typ reprezentuje typ, który nie jest możliwy do przypisania do zwracanego typu na typ delegata, reprezentowane przez delegateType.body.Type represents a type that is not assignable to the return type of the delegate type represented by delegateType.

—lub—-or- parameters nie zawiera taką samą liczbę elementów jak lista parametrów dla typu delegata, reprezentowane przez delegateType.parameters does not contain the same number of elements as the list of parameters for the delegate type represented by delegateType.

—lub—-or- Type Właściwość elementu parameters nie jest możliwy do przypisania z typu odpowiedniego typu parametru na typ delegata, reprezentowane przez delegateType.The Type property of an element of parameters is not assignable from the type of the corresponding parameter type of the delegate type represented by delegateType.

Uwagi

Typ obiektu, który jest zwracany z tej funkcji to Expression<TDelegate>.The object that is returned from this function is of type Expression<TDelegate>. LambdaExpression Typ jest używany do reprezentowania zwróconego obiektu, ponieważ konkretnego typu wyrażenia lambda nie jest znany w czasie kompilacji.The LambdaExpression type is used to represent the returned object because the concrete type of the lambda expression is not known at compile time.

Liczba parametrów dla typu delegata, reprezentowane przez delegateType musi być równa długości argumentu parameters.The number of parameters for the delegate type represented by delegateType must equal the length of parameters.

Elementy parameters odwołania musi być równa w wyrażeniach parametrów w body.The elements of parameters must be reference equal to the parameter expressions in body.

Type Właściwość wynikowy obiekt jest równa delegateType.The Type property of the resulting object is equal to delegateType. Jeśli parameters jest null, Parameters właściwość wynikowy obiekt jest pustą kolekcją.If parameters is null, the Parameters property of the resulting object is an empty collection.

Lambda(Type, Expression, Boolean, ParameterExpression[]) Lambda(Type, Expression, Boolean, ParameterExpression[]) Lambda(Type, Expression, Boolean, ParameterExpression[]) Lambda(Type, Expression, Boolean, ParameterExpression[])

Tworzy LambdaExpression której typ delegata jest znany w czasie kompilacji, za pomocą parametru, która wskazuje, czy zostaną zastosowane optymalizację wywołania tail i tablicę w wyrażeniach parametrów.Creates a LambdaExpression where the delegate type is known at compile time, with a parameter that indicates whether tail call optimization will be applied, and an array of parameter expressions.

public:
 static System::Linq::Expressions::LambdaExpression ^ Lambda(Type ^ delegateType, System::Linq::Expressions::Expression ^ body, bool tailCall, ... cli::array <System::Linq::Expressions::ParameterExpression ^> ^ parameters);
public static System.Linq.Expressions.LambdaExpression Lambda (Type delegateType, System.Linq.Expressions.Expression body, bool tailCall, params System.Linq.Expressions.ParameterExpression[] parameters);
static member Lambda : Type * System.Linq.Expressions.Expression * bool * System.Linq.Expressions.ParameterExpression[] -> System.Linq.Expressions.LambdaExpression
Public Shared Function Lambda (delegateType As Type, body As Expression, tailCall As Boolean, ParamArray parameters As ParameterExpression()) As LambdaExpression

Parametry

delegateType
Type Type Type Type

A Type reprezentujący podpis delegata dla wyrażenia lambda.A Type representing the delegate signature for the lambda.

body
Expression Expression Expression Expression

Expression Można ustawić Body równa właściwości.An Expression to set the Body property equal to.

tailCall
Boolean Boolean Boolean Boolean

A Boolean oznacza, że jeśli optymalizację wywołania tail będą stosowane podczas kompilowania wyrażenia utworzone.A Boolean that indicates if tail call optimization will be applied when compiling the created expression.

parameters
ParameterExpression[]

Tablica zawierająca ParameterExpression obiekty służące do wypełniania Parameters kolekcji.An array that contains ParameterExpression objects to use to populate the Parameters collection.

Zwraca

A LambdaExpression zawierający NodeType właściwość równa Lambda i Body i Parameters równa określonej wartości właściwości.A LambdaExpression that has the NodeType property equal to Lambda and the Body and Parameters properties set to the specified values.

Lambda(Expression, String, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Expression, String, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Expression, String, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Expression, String, IEnumerable<ParameterExpression>)

Tworzy LambdaExpression przy pierwszym konstruowanie z typem delegata z treści wyrażenia, nazwę dla wyrażenia lambda i wyliczalny zbiór parametrów wyrażenia.Creates a LambdaExpression by first constructing a delegate type from the expression body, the name for the lambda, and an enumerable collection of parameter expressions. Można używać, gdy typ delegata nie jest znany w czasie kompilacji.It can be used when the delegate type is not known at compile time.

public:
 static System::Linq::Expressions::LambdaExpression ^ Lambda(System::Linq::Expressions::Expression ^ body, System::String ^ name, System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Linq::Expressions::ParameterExpression ^> ^ parameters);
public static System.Linq.Expressions.LambdaExpression Lambda (System.Linq.Expressions.Expression body, string name, System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Linq.Expressions.ParameterExpression> parameters);
static member Lambda : System.Linq.Expressions.Expression * string * seq<System.Linq.Expressions.ParameterExpression> -> System.Linq.Expressions.LambdaExpression
Public Shared Function Lambda (body As Expression, name As String, parameters As IEnumerable(Of ParameterExpression)) As LambdaExpression

Parametry

body
Expression Expression Expression Expression

Expression Można ustawić Body równa właściwości.An Expression to set the Body property equal to.

name
String String String String

Nazwa wyrażenia lambda.The name for the lambda. Używany do emitowania informacje debugowania.Used for emitting debug information.

parameters
IEnumerable<ParameterExpression>

IEnumerable<T> Zawierający ParameterExpression obiekty służące do wypełniania Parameters kolekcji.An IEnumerable<T> that contains ParameterExpression objects to use to populate the Parameters collection.

Zwraca

A LambdaExpression zawierający NodeType właściwość równa Lambda i Body i Parameters równa określonej wartości właściwości.A LambdaExpression that has the NodeType property equal to Lambda and the Body and Parameters properties set to the specified values.

Lambda(Expression, Boolean, ParameterExpression[]) Lambda(Expression, Boolean, ParameterExpression[]) Lambda(Expression, Boolean, ParameterExpression[]) Lambda(Expression, Boolean, ParameterExpression[])

Tworzy LambdaExpression przy pierwszym konstruowanie z typem delegata z treści wyrażenia, parametr, który wskazuje, czy zostaną zastosowane optymalizację wywołania tail i tablicę w wyrażeniach parametrów.Creates a LambdaExpression by first constructing a delegate type from the expression body, a parameter that indicates whether tail call optimization will be applied, and an array of parameter expressions. Można używać, gdy typ delegata nie jest znany w czasie kompilacji.It can be used when the delegate type is not known at compile time.

public:
 static System::Linq::Expressions::LambdaExpression ^ Lambda(System::Linq::Expressions::Expression ^ body, bool tailCall, ... cli::array <System::Linq::Expressions::ParameterExpression ^> ^ parameters);
public static System.Linq.Expressions.LambdaExpression Lambda (System.Linq.Expressions.Expression body, bool tailCall, params System.Linq.Expressions.ParameterExpression[] parameters);
static member Lambda : System.Linq.Expressions.Expression * bool * System.Linq.Expressions.ParameterExpression[] -> System.Linq.Expressions.LambdaExpression
Public Shared Function Lambda (body As Expression, tailCall As Boolean, ParamArray parameters As ParameterExpression()) As LambdaExpression

Parametry

body
Expression Expression Expression Expression

Expression Można ustawić Body równa właściwości.An Expression to set the Body property equal to.

tailCall
Boolean Boolean Boolean Boolean

A Boolean oznacza, że jeśli optymalizację wywołania tail będą stosowane podczas kompilowania wyrażenia utworzone.A Boolean that indicates if tail call optimization will be applied when compiling the created expression.

parameters
ParameterExpression[]

Tablica zawierająca ParameterExpression obiekty służące do wypełniania Parameters kolekcji.An array that contains ParameterExpression objects to use to populate the Parameters collection.

Zwraca

A LambdaExpression zawierający NodeType właściwość równa Lambda i Body i Parameters równa określonej wartości właściwości.A LambdaExpression that has the NodeType property equal to Lambda and the Body and Parameters properties set to the specified values.

Lambda(Expression, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Expression, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Expression, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Expression, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>)

Tworzy LambdaExpression przy pierwszym konstruowanie z typem delegata z treści wyrażenia, parametr, który wskazuje, czy zostaną zastosowane optymalizację wywołania tail i wyliczalny zbiór parametrów wyrażenia.Creates a LambdaExpression by first constructing a delegate type from the expression body, a parameter that indicates whether tail call optimization will be applied, and an enumerable collection of parameter expressions. Można używać, gdy typ delegata nie jest znany w czasie kompilacji.It can be used when the delegate type is not known at compile time.

public:
 static System::Linq::Expressions::LambdaExpression ^ Lambda(System::Linq::Expressions::Expression ^ body, bool tailCall, System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Linq::Expressions::ParameterExpression ^> ^ parameters);
public static System.Linq.Expressions.LambdaExpression Lambda (System.Linq.Expressions.Expression body, bool tailCall, System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Linq.Expressions.ParameterExpression> parameters);
static member Lambda : System.Linq.Expressions.Expression * bool * seq<System.Linq.Expressions.ParameterExpression> -> System.Linq.Expressions.LambdaExpression
Public Shared Function Lambda (body As Expression, tailCall As Boolean, parameters As IEnumerable(Of ParameterExpression)) As LambdaExpression

Parametry

body
Expression Expression Expression Expression

Expression Można ustawić Body równa właściwości.An Expression to set the Body property equal to.

tailCall
Boolean Boolean Boolean Boolean

A Boolean oznacza, że jeśli optymalizację wywołania tail będą stosowane podczas kompilowania wyrażenia utworzone.A Boolean that indicates if tail call optimization will be applied when compiling the created expression.

parameters
IEnumerable<ParameterExpression>

IEnumerable<T> Zawierający ParameterExpression obiekty służące do wypełniania Parameters kolekcji.An IEnumerable<T> that contains ParameterExpression objects to use to populate the Parameters collection.

Zwraca

A LambdaExpression zawierający NodeType właściwość równa Lambda i Body i Parameters równa określonej wartości właściwości.A LambdaExpression that has the NodeType property equal to Lambda and the Body and Parameters properties set to the specified values.

Lambda(Type, Expression, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Type, Expression, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Type, Expression, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Type, Expression, IEnumerable<ParameterExpression>)

Tworzy LambdaExpression gdzie typ delegata jest znany w czasie kompilacji z kolekcją wyliczalny wyrażeń parametru.Creates a LambdaExpression where the delegate type is known at compile time, with an enumerable collection of parameter expressions.

public:
 static System::Linq::Expressions::LambdaExpression ^ Lambda(Type ^ delegateType, System::Linq::Expressions::Expression ^ body, System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Linq::Expressions::ParameterExpression ^> ^ parameters);
public static System.Linq.Expressions.LambdaExpression Lambda (Type delegateType, System.Linq.Expressions.Expression body, System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Linq.Expressions.ParameterExpression> parameters);
static member Lambda : Type * System.Linq.Expressions.Expression * seq<System.Linq.Expressions.ParameterExpression> -> System.Linq.Expressions.LambdaExpression
Public Shared Function Lambda (delegateType As Type, body As Expression, parameters As IEnumerable(Of ParameterExpression)) As LambdaExpression

Parametry

delegateType
Type Type Type Type

A Type reprezentujący podpis delegata dla wyrażenia lambda.A Type that represents a delegate signature for the lambda.

body
Expression Expression Expression Expression

Expression Można ustawić Body równa właściwości.An Expression to set the Body property equal to.

parameters
IEnumerable<ParameterExpression>

IEnumerable<T> Zawierający ParameterExpression obiekty służące do wypełniania Parameters kolekcji.An IEnumerable<T> that contains ParameterExpression objects to use to populate the Parameters collection.

Zwraca

Obiekt, który reprezentuje wyrażenie lambda, która ma NodeType równa właściwości Lambda i Body i Parameters równa określonej wartości właściwości.An object that represents a lambda expression which has the NodeType property equal to Lambda and the Body and Parameters properties set to the specified values.

Wyjątki

delegateType lub body jest null.delegateType or body is null.

—lub—-or- Jeden lub więcej elementów w parametersnull.One or more elements in parameters are null.

delegateType reprezentuje typ obiektu delegowanego.delegateType does not represent a delegate type.

—lub—-or- body. Typ reprezentuje typ, który nie jest możliwy do przypisania do zwracanego typu na typ delegata, reprezentowane przez delegateType.body.Type represents a type that is not assignable to the return type of the delegate type represented by delegateType.

—lub—-or- parameters nie zawiera taką samą liczbę elementów jak lista parametrów dla typu delegata, reprezentowane przez delegateType.parameters does not contain the same number of elements as the list of parameters for the delegate type represented by delegateType.

—lub—-or- Type Właściwość elementu parameters nie jest możliwy do przypisania z typu odpowiedniego typu parametru na typ delegata, reprezentowane przez delegateType.The Type property of an element of parameters is not assignable from the type of the corresponding parameter type of the delegate type represented by delegateType.

Przykłady

Poniższy przykład przedstawia sposób tworzenia wyrażenia, który reprezentuje wyrażenie lambda, która dodaje 1 przekazany argument.The following example demonstrates how to create an expression that represents a lambda expression that adds 1 to the passed argument.

// Add the following directive to your file:
// using System.Linq.Expressions; 

// A parameter for the lambda expression.
ParameterExpression paramExpr = Expression.Parameter(typeof(int), "arg");

// This expression represents a lambda expression
// that adds 1 to the parameter value.
LambdaExpression lambdaExpr = Expression.Lambda(
  Expression.Add(
    paramExpr,
    Expression.Constant(1)
  ),
  new List<ParameterExpression>() { paramExpr }
);

// Print out the expression.
Console.WriteLine(lambdaExpr);

// Compile and run the lamda expression.
// The value of the parameter is 1.
Console.WriteLine(lambdaExpr.Compile().DynamicInvoke(1));

// This code example produces the following output:
//
// arg => (arg +1)
// 2
' Add the following directive to your file:
' Imports System.Linq.Expressions 

' A parameter for the lambda expression.
Dim paramExpr As ParameterExpression = Expression.Parameter(GetType(Integer), "arg")

' This expression represents a lambda expression
' that adds 1 to the parameter value.
Dim lambdaExpr As LambdaExpression = Expression.Lambda(
    Expression.Add(
      paramExpr,
      Expression.Constant(1)
    ),
    New List(Of ParameterExpression)() From {paramExpr}
  )

' Print out the expression.
Console.WriteLine(lambdaExpr)

' Compile and run the lamda expression.
' The value of the parameter is 1.
Console.WriteLine(lambdaExpr.Compile().DynamicInvoke(1))

' This code example produces the following output:
'
' arg => (arg +1)
' 2

Uwagi

Typ obiektu, który jest zwracany z tej funkcji to Expression<TDelegate>.The object that is returned from this function is of type Expression<TDelegate>. LambdaExpression Typ jest używany do reprezentowania zwróconego obiektu, ponieważ konkretnego typu wyrażenia lambda nie jest znany w czasie kompilacji.The LambdaExpression type is used to represent the returned object because the concrete type of the lambda expression is not known at compile time.

Liczba parametrów dla typu delegata, reprezentowane przezdelegateType musi być równa długości argumentu parameters.The number of parameters for the delegate type represented bydelegateType must equal the length of parameters.

Elementy parameters odwołania musi być równa w wyrażeniach parametrów w body.The elements of parameters must be reference equal to the parameter expressions in body.

Type Właściwość wynikowy obiekt jest równa delegateType.The Type property of the resulting object is equal to delegateType. Jeśli parameters jest null, Parameters właściwość wynikowy obiekt jest pustą kolekcją.If parameters is null, the Parameters property of the resulting object is an empty collection.

Lambda(Expression, ParameterExpression[]) Lambda(Expression, ParameterExpression[]) Lambda(Expression, ParameterExpression[]) Lambda(Expression, ParameterExpression[])

Tworzy LambdaExpression przy pierwszym konstruowanie typ obiektu delegowanego z treści wyrażenia i tablicę w wyrażeniach parametrów.Creates a LambdaExpression by first constructing a delegate type from the expression body, and an array of parameter expressions. Można używać, gdy typ delegata nie jest znany w czasie kompilacji.It can be used when the delegate type is not known at compile time.

public:
 static System::Linq::Expressions::LambdaExpression ^ Lambda(System::Linq::Expressions::Expression ^ body, ... cli::array <System::Linq::Expressions::ParameterExpression ^> ^ parameters);
public static System.Linq.Expressions.LambdaExpression Lambda (System.Linq.Expressions.Expression body, params System.Linq.Expressions.ParameterExpression[] parameters);
static member Lambda : System.Linq.Expressions.Expression * System.Linq.Expressions.ParameterExpression[] -> System.Linq.Expressions.LambdaExpression
Public Shared Function Lambda (body As Expression, ParamArray parameters As ParameterExpression()) As LambdaExpression

Parametry

body
Expression Expression Expression Expression

Expression Można ustawić Body równa właściwości.An Expression to set the Body property equal to.

parameters
ParameterExpression[]

Tablica ParameterExpression obiekty służące do wypełniania Parameters kolekcji.An array of ParameterExpression objects to use to populate the Parameters collection.

Zwraca

A LambdaExpression zawierający NodeType równa właściwości Lambda i Body i Parameters równa określonej wartości właściwości.A LambdaExpression that has the NodeType property equal to Lambda and the Body and Parameters properties set to the specified values.

Wyjątki

body jest null.body is null.

—lub—-or- Jeden lub więcej elementów parametersnull.One or more elements of parameters are null.

parameters zawiera więcej niż szesnastu elementy.parameters contains more than sixteen elements.

Uwagi

parameters Parametru nie może mieć więcej niż szesnastu elementów.The parameters parameter must not have more than sixteen elements.

Elementy parameters odwołania musi być równa w wyrażeniach parametrów w body.The elements of parameters must be reference equal to the parameter expressions in body.

Ta metoda konstrukcje typu odpowiedniego delegata z jednego z System.Func delegatów ogólnych.This method constructs an appropriate delegate type from one of the System.Func generic delegates. Następnie przekazuje typ delegata do jednego z Lambda metodami factory, aby utworzyć LambdaExpression.It then passes the delegate type to one of the Lambda factory methods to create a LambdaExpression.

Lambda(Expression, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Expression, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Expression, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda(Expression, IEnumerable<ParameterExpression>)

Tworzy LambdaExpression przy pierwszym konstruowanie typ obiektu delegowanego z treści wyrażenia i wyliczalny zbiór parametrów wyrażenia.Creates a LambdaExpression by first constructing a delegate type from the expression body, and an enumerable collection of parameter expressions. Można używać, gdy typ delegata nie jest znany w czasie kompilacji.It can be used when the delegate type is not known at compile time.

public:
 static System::Linq::Expressions::LambdaExpression ^ Lambda(System::Linq::Expressions::Expression ^ body, System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Linq::Expressions::ParameterExpression ^> ^ parameters);
public static System.Linq.Expressions.LambdaExpression Lambda (System.Linq.Expressions.Expression body, System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Linq.Expressions.ParameterExpression> parameters);
static member Lambda : System.Linq.Expressions.Expression * seq<System.Linq.Expressions.ParameterExpression> -> System.Linq.Expressions.LambdaExpression
Public Shared Function Lambda (body As Expression, parameters As IEnumerable(Of ParameterExpression)) As LambdaExpression

Parametry

body
Expression Expression Expression Expression

Expression Można ustawić Body równa właściwości.An Expression to set the Body property equal to.

parameters
IEnumerable<ParameterExpression>

IEnumerable<T> Zawierający ParameterExpression obiekty służące do wypełniania Parameters kolekcji.An IEnumerable<T> that contains ParameterExpression objects to use to populate the Parameters collection.

Zwraca

A LambdaExpression zawierający NodeType właściwość równa Lambda i Body i Parameters równa określonej wartości właściwości.A LambdaExpression that has the NodeType property equal to Lambda and the Body and Parameters properties set to the specified values.

Lambda<TDelegate>(Expression, String, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda<TDelegate>(Expression, String, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda<TDelegate>(Expression, String, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda<TDelegate>(Expression, String, IEnumerable<ParameterExpression>)

Tworzy Expression<TDelegate> której typ delegata jest znany w czasie kompilacji, o nazwie dla wyrażenia lambda i wyliczalny zbiór parametrów wyrażenia.Creates an Expression<TDelegate> where the delegate type is known at compile time, with the name for the lambda, and an enumerable collection of parameter expressions.

public:
generic <typename TDelegate>
 static System::Linq::Expressions::Expression<TDelegate> ^ Lambda(System::Linq::Expressions::Expression ^ body, System::String ^ name, System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Linq::Expressions::ParameterExpression ^> ^ parameters);
public static System.Linq.Expressions.Expression<TDelegate> Lambda<TDelegate> (System.Linq.Expressions.Expression body, string name, System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Linq.Expressions.ParameterExpression> parameters);
static member Lambda : System.Linq.Expressions.Expression * string * seq<System.Linq.Expressions.ParameterExpression> -> System.Linq.Expressions.Expression<'Delegate>
Public Shared Function Lambda(Of TDelegate) (body As Expression, name As String, parameters As IEnumerable(Of ParameterExpression)) As Expression(Of TDelegate)

Parametry typu

TDelegate

Typ delegata.The delegate type.

Parametry

body
Expression Expression Expression Expression

Expression Można ustawić Body równa właściwości.An Expression to set the Body property equal to.

name
String String String String

Nazwa wyrażenia lambda.The name of the lambda. Używany do generowania informacji o debugowaniu.Used for generating debugging information.

parameters
IEnumerable<ParameterExpression>

IEnumerable<T> Zawierający ParameterExpression obiekty służące do wypełniania Parameters kolekcji.An IEnumerable<T> that contains ParameterExpression objects to use to populate the Parameters collection.

Zwraca

Expression<TDelegate> Zawierający NodeType równa właściwości Lambda i Body i Parameters równa określonej wartości właściwości.An Expression<TDelegate> that has the NodeType property equal to Lambda and the Body and Parameters properties set to the specified values.

Lambda<TDelegate>(Expression, Boolean, ParameterExpression[]) Lambda<TDelegate>(Expression, Boolean, ParameterExpression[]) Lambda<TDelegate>(Expression, Boolean, ParameterExpression[]) Lambda<TDelegate>(Expression, Boolean, ParameterExpression[])

Tworzy Expression<TDelegate> której typ delegata jest znany w czasie kompilacji, za pomocą parametru, która wskazuje, czy zostaną zastosowane optymalizację wywołania tail i tablicę w wyrażeniach parametrów.Creates an Expression<TDelegate> where the delegate type is known at compile time, with a parameter that indicates whether tail call optimization will be applied, and an array of parameter expressions.

public:
generic <typename TDelegate>
 static System::Linq::Expressions::Expression<TDelegate> ^ Lambda(System::Linq::Expressions::Expression ^ body, bool tailCall, ... cli::array <System::Linq::Expressions::ParameterExpression ^> ^ parameters);
public static System.Linq.Expressions.Expression<TDelegate> Lambda<TDelegate> (System.Linq.Expressions.Expression body, bool tailCall, params System.Linq.Expressions.ParameterExpression[] parameters);
static member Lambda : System.Linq.Expressions.Expression * bool * System.Linq.Expressions.ParameterExpression[] -> System.Linq.Expressions.Expression<'Delegate>
Public Shared Function Lambda(Of TDelegate) (body As Expression, tailCall As Boolean, ParamArray parameters As ParameterExpression()) As Expression(Of TDelegate)

Parametry typu

TDelegate

Typ delegata.The delegate type.

Parametry

body
Expression Expression Expression Expression

Expression Można ustawić Body równa właściwości.An Expression to set the Body property equal to.

tailCall
Boolean Boolean Boolean Boolean

A Boolean oznacza, że jeśli optymalizację wywołania tail będą stosowane podczas kompilowania wyrażenia utworzone.A Boolean that indicates if tail call optimization will be applied when compiling the created expression.

parameters
ParameterExpression[]

Tablica zawierająca ParameterExpression obiekty służące do wypełniania Parameters kolekcji.An array that contains ParameterExpression objects to use to populate the Parameters collection.

Zwraca

Expression<TDelegate> Zawierający NodeType równa właściwości Lambda i Body i Parameters równa określonej wartości właściwości.An Expression<TDelegate> that has the NodeType property equal to Lambda and the Body and Parameters properties set to the specified values.

Lambda<TDelegate>(Expression, String, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda<TDelegate>(Expression, String, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda<TDelegate>(Expression, String, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda<TDelegate>(Expression, String, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>)

Tworzy Expression<TDelegate> której typ delegata jest znany w czasie kompilacji, o nazwie lambda, parametr, który wskazuje, czy zostaną zastosowane optymalizację wywołania tail i wyliczalny zbiór wyrażeniach parametrów.Creates an Expression<TDelegate> where the delegate type is known at compile time, with the name for the lambda, a parameter that indicates whether tail call optimization will be applied, and an enumerable collection of parameter expressions.

public:
generic <typename TDelegate>
 static System::Linq::Expressions::Expression<TDelegate> ^ Lambda(System::Linq::Expressions::Expression ^ body, System::String ^ name, bool tailCall, System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Linq::Expressions::ParameterExpression ^> ^ parameters);
public static System.Linq.Expressions.Expression<TDelegate> Lambda<TDelegate> (System.Linq.Expressions.Expression body, string name, bool tailCall, System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Linq.Expressions.ParameterExpression> parameters);
static member Lambda : System.Linq.Expressions.Expression * string * bool * seq<System.Linq.Expressions.ParameterExpression> -> System.Linq.Expressions.Expression<'Delegate>
Public Shared Function Lambda(Of TDelegate) (body As Expression, name As String, tailCall As Boolean, parameters As IEnumerable(Of ParameterExpression)) As Expression(Of TDelegate)

Parametry typu

TDelegate

Typ delegata.The delegate type.

Parametry

body
Expression Expression Expression Expression

Expression Można ustawić Body równa właściwości.An Expression to set the Body property equal to.

name
String String String String

Nazwa wyrażenia lambda.The name of the lambda. Używany do generowania informacji debugowania.Used for generating debugging info.

tailCall
Boolean Boolean Boolean Boolean

A Boolean oznacza, że jeśli optymalizację wywołania tail będą stosowane podczas kompilowania wyrażenia utworzone.A Boolean that indicates if tail call optimization will be applied when compiling the created expression.

parameters
IEnumerable<ParameterExpression>

IEnumerable<T> Zawierający ParameterExpression obiekty służące do wypełniania Parameters kolekcji.An IEnumerable<T> that contains ParameterExpression objects to use to populate the Parameters collection.

Zwraca

Expression<TDelegate> Zawierający NodeType równa właściwości Lambda i Body i Parameters równa określonej wartości właściwości.An Expression<TDelegate> that has the NodeType property equal to Lambda and the Body and Parameters properties set to the specified values.

Lambda<TDelegate>(Expression, ParameterExpression[]) Lambda<TDelegate>(Expression, ParameterExpression[]) Lambda<TDelegate>(Expression, ParameterExpression[]) Lambda<TDelegate>(Expression, ParameterExpression[])

Tworzy Expression<TDelegate> której typ delegata jest znany w czasie kompilacji, z tablicą parametrów wyrażenia.Creates an Expression<TDelegate> where the delegate type is known at compile time, with an array of parameter expressions.

public:
generic <typename TDelegate>
 static System::Linq::Expressions::Expression<TDelegate> ^ Lambda(System::Linq::Expressions::Expression ^ body, ... cli::array <System::Linq::Expressions::ParameterExpression ^> ^ parameters);
public static System.Linq.Expressions.Expression<TDelegate> Lambda<TDelegate> (System.Linq.Expressions.Expression body, params System.Linq.Expressions.ParameterExpression[] parameters);
static member Lambda : System.Linq.Expressions.Expression * System.Linq.Expressions.ParameterExpression[] -> System.Linq.Expressions.Expression<'Delegate>
Public Shared Function Lambda(Of TDelegate) (body As Expression, ParamArray parameters As ParameterExpression()) As Expression(Of TDelegate)

Parametry typu

TDelegate

Typ delegata.A delegate type.

Parametry

body
Expression Expression Expression Expression

Expression Można ustawić Body równa właściwości.An Expression to set the Body property equal to.

parameters
ParameterExpression[]

Tablica ParameterExpression obiekty służące do wypełniania Parameters kolekcji.An array of ParameterExpression objects to use to populate the Parameters collection.

Zwraca

Expression<TDelegate> Zawierający NodeType równa właściwości Lambda i Body i Parameters równa określonej wartości właściwości.An Expression<TDelegate> that has the NodeType property equal to Lambda and the Body and Parameters properties set to the specified values.

Wyjątki

body jest null.body is null.

—lub—-or- Jeden lub więcej elementów w parametersnull.One or more elements in parameters are null.

TDelegate nie jest typem delegowanym.TDelegate is not a delegate type.

—lub—-or- body. Typ reprezentuje typ, który nie jest możliwy do przypisania do zwracanego typu TDelegate.body.Type represents a type that is not assignable to the return type of TDelegate.

—lub—-or- parameters nie zawiera taką samą liczbę elementów jak lista parametrów dla TDelegate.parameters does not contain the same number of elements as the list of parameters for TDelegate.

—lub—-or- Type Właściwość elementu parameters nie jest możliwy do przypisania z typu odpowiedni typ parametru TDelegate.The Type property of an element of parameters is not assignable from the type of the corresponding parameter type of TDelegate.

Uwagi

Liczba parametrów dla typu delegata TDelegate musi być równa liczbie elementów w parameters.The number of parameters for the delegate type TDelegate must equal the number of elements in parameters.

Elementy parameters odwołania musi być równa w wyrażeniach parametrów wbody.The elements of parameters must be reference equal to the parameter expressions inbody.

Type Właściwość wynikowy obiekt reprezentuje typ TDelegate.The Type property of the resulting object represents the type TDelegate. Jeśli parameters jest null, Parameters właściwość wynikowy obiekt jest pustą kolekcją.If parameters is null, the Parameters property of the resulting object is an empty collection.

Lambda<TDelegate>(Expression, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda<TDelegate>(Expression, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda<TDelegate>(Expression, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda<TDelegate>(Expression, IEnumerable<ParameterExpression>)

Tworzy Expression<TDelegate> gdzie typ delegata jest znany w czasie kompilacji z kolekcją wyliczalny wyrażeń parametru.Creates an Expression<TDelegate> where the delegate type is known at compile time, with an enumerable collection of parameter expressions.

public:
generic <typename TDelegate>
 static System::Linq::Expressions::Expression<TDelegate> ^ Lambda(System::Linq::Expressions::Expression ^ body, System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Linq::Expressions::ParameterExpression ^> ^ parameters);
public static System.Linq.Expressions.Expression<TDelegate> Lambda<TDelegate> (System.Linq.Expressions.Expression body, System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Linq.Expressions.ParameterExpression> parameters);
static member Lambda : System.Linq.Expressions.Expression * seq<System.Linq.Expressions.ParameterExpression> -> System.Linq.Expressions.Expression<'Delegate>
Public Shared Function Lambda(Of TDelegate) (body As Expression, parameters As IEnumerable(Of ParameterExpression)) As Expression(Of TDelegate)

Parametry typu

TDelegate

Typ delegata.A delegate type.

Parametry

body
Expression Expression Expression Expression

Expression Można ustawić Body równa właściwości.An Expression to set the Body property equal to.

parameters
IEnumerable<ParameterExpression>

IEnumerable<T> Zawierający ParameterExpression obiekty służące do wypełniania Parameters kolekcji.An IEnumerable<T> that contains ParameterExpression objects to use to populate the Parameters collection.

Zwraca

Expression<TDelegate> Zawierający NodeType równa właściwości Lambda i Body i Parameters równa określonej wartości właściwości.An Expression<TDelegate> that has the NodeType property equal to Lambda and the Body and Parameters properties set to the specified values.

Wyjątki

body jest null.body is null.

—lub—-or- Jeden lub więcej elementów w parametersnull.One or more elements in parameters are null.

TDelegate nie jest typem delegowanym.TDelegate is not a delegate type.

—lub—-or- body. Typ reprezentuje typ, który nie jest możliwy do przypisania do zwracanego typu TDelegate.body.Type represents a type that is not assignable to the return type of TDelegate.

—lub—-or- parameters nie zawiera taką samą liczbę elementów jak lista parametrów dla TDelegate.parameters does not contain the same number of elements as the list of parameters for TDelegate.

—lub—-or- Type Właściwość elementu parameters nie jest możliwy do przypisania z typu odpowiedni typ parametru TDelegate.The Type property of an element of parameters is not assignable from the type of the corresponding parameter type of TDelegate.

Uwagi

Liczba parametrów dla typu delegata TDelegate musi być równa liczbie elementów w parameters.The number of parameters for the delegate type TDelegate must equal the number of elements in parameters.

Elementy parameters odwołania musi być równa w wyrażeniach parametrów w body.The elements of parameters must be reference equal to the parameter expressions in body.

Type Właściwość wynikowy obiekt reprezentuje typ TDelegate.The Type property of the resulting object represents the type TDelegate. Jeśli parameters jest null, Parameters właściwość wynikowy obiekt jest pustą kolekcją.If parameters is null, the Parameters property of the resulting object is an empty collection.

Lambda<TDelegate>(Expression, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda<TDelegate>(Expression, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda<TDelegate>(Expression, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>) Lambda<TDelegate>(Expression, Boolean, IEnumerable<ParameterExpression>)

Tworzy Expression<TDelegate> której typ delegata jest znany w czasie kompilacji, za pomocą parametru, która wskazuje, czy zostaną zastosowane optymalizację wywołania tail i wyliczalny zbiór parametrów wyrażenia.Creates an Expression<TDelegate> where the delegate type is known at compile time, with a parameter that indicates whether tail call optimization will be applied, and an enumerable collection of parameter expressions.

public:
generic <typename TDelegate>
 static System::Linq::Expressions::Expression<TDelegate> ^ Lambda(System::Linq::Expressions::Expression ^ body, bool tailCall, System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Linq::Expressions::ParameterExpression ^> ^ parameters);
public static System.Linq.Expressions.Expression<TDelegate> Lambda<TDelegate> (System.Linq.Expressions.Expression body, bool tailCall, System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Linq.Expressions.ParameterExpression> parameters);
static member Lambda : System.Linq.Expressions.Expression * bool * seq<System.Linq.Expressions.ParameterExpression> -> System.Linq.Expressions.Expression<'Delegate>
Public Shared Function Lambda(Of TDelegate) (body As Expression, tailCall As Boolean, parameters As IEnumerable(Of ParameterExpression)) As Expression(Of TDelegate)

Parametry typu

TDelegate

Typ delegata.The delegate type.

Parametry

body
Expression Expression Expression Expression

Expression Można ustawić Body równa właściwości.An Expression to set the Body property equal to.

tailCall
Boolean Boolean Boolean Boolean

A Boolean oznacza, że jeśli optymalizację wywołania tail będą stosowane podczas kompilowania wyrażenia utworzone.A Boolean that indicates if tail call optimization will be applied when compiling the created expression.

parameters
IEnumerable<ParameterExpression>

IEnumerable<T> Zawierający ParameterExpression obiekty służące do wypełniania Parameters kolekcji.An IEnumerable<T> that contains ParameterExpression objects to use to populate the Parameters collection.

Zwraca

Expression<TDelegate> Zawierający NodeType równa właściwości Lambda i Body i Parameters równa określonej wartości właściwości.An Expression<TDelegate> that has the NodeType property equal to Lambda and the Body and Parameters properties set to the specified values.

Dotyczy