ILookup<TKey,TElement> Interfejs

Definicja

Definiuje indeksator, właściwość size i metodę wyszukiwania logicznego dla struktur danych, które mapują klucze, aby IEnumerable<T> sekwencje wartości.Defines an indexer, size property, and Boolean search method for data structures that map keys to IEnumerable<T> sequences of values.

generic <typename TKey, typename TElement>
public interface class ILookup : System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Linq::IGrouping<TKey, TElement> ^>
public interface ILookup<TKey,TElement> : System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Linq.IGrouping<TKey,TElement>>
type ILookup<'Key, 'Element> = interface
  interface seq<IGrouping<'Key, 'Element>>
  interface IEnumerable
Public Interface ILookup(Of TKey, TElement)
Implements IEnumerable(Of IGrouping(Of TKey, TElement))

Parametry typu

TKey

Typ kluczy w ILookup<TKey,TElement>.The type of the keys in the ILookup<TKey,TElement>.

TElement

Typ elementów w sekwencji IEnumerable<T>, które tworzą wartości z ILookup<TKey,TElement>.The type of the elements in the IEnumerable<T> sequences that make up the values in the ILookup<TKey,TElement>.

Pochodne
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu tworzy obiekt ILookup<TKey,TElement> i wykonuje iterację przez jego zawartość.The following code example creates an ILookup<TKey,TElement> object and iterates through its contents.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
  public long TrackingNumber { get; set; }
}

public static void ILookupExample()
{
  // Create a list of Packages to put into an ILookup data structure.
  List<Package> packages = new List<Package> { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2, TrackingNumber = 89453312L },
                         new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7, TrackingNumber = 89112755L },
                         new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0, TrackingNumber = 299456122L },
                         new Package { Company = "Contoso Pharmaceuticals", Weight = 9.3, TrackingNumber = 670053128L },
                         new Package { Company = "Wide World Importers", Weight = 33.8, TrackingNumber = 4665518773L } };

  // Create a Lookup to organize the packages. Use the first character of Company as the key value.
  // Select Company appended to TrackingNumber for each element value in the ILookup object.
  ILookup<char, string> packageLookup = packages.ToLookup(
    p => Convert.ToChar(p.Company.Substring(0, 1)),
    p => p.Company + " " + p.TrackingNumber
    );

  // Iterate through each value in the ILookup and output the contents.
  foreach (var packageGroup in packageLookup)
  {
    // Print the key value.
    Console.WriteLine(packageGroup.Key);
    // Iterate through each value in the collection.
    foreach (string str in packageGroup)
      Console.WriteLine("  {0}", str);
  }
        
  // This code produces the following output:
  //
  // C
  //   Coho Vineyard 89453312
  //   Contoso Pharmaceuticals 670053128
  // L
  //   Lucerne Publishing 89112755
  // W
  //   Wingtip Toys 299456122
  //   Wide World Importers 4665518773
}
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
  Public TrackingNumber As Long
End Structure

Sub ILookupExample()
  ' Create a list of Packages to put into an ILookup data structure.
  Dim packages As New System.Collections.Generic.List(Of Package)(New Package() _
    {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2, .TrackingNumber = 89453312L}, _
     New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7, .TrackingNumber = 89112755L}, _
     New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0, .TrackingNumber = 299456122L}, _
     New Package With {.Company = "Contoso Pharmaceuticals", .Weight = 9.3, .TrackingNumber = 670053128L}, _
     New Package With {.Company = "Wide World Importers", .Weight = 33.8, .TrackingNumber = 4665518773L}})

  ' Create a ILookup to organize the packages. Use the first character of Company as the key value.
  ' Select Company appended to TrackingNumber for each element value.
  Dim packageLookup As ILookup(Of Char, String) = _
    packages.ToLookup(Function(p) Convert.ToChar(p.Company.Substring(0, 1)), _
             Function(p) p.Company & " " & p.TrackingNumber)

  Dim output As New System.Text.StringBuilder
  ' Iterate through each group in the Lookup and output the contents.
  For Each packageGroup In packageLookup
    ' Print the key value.
    output.AppendLine(packageGroup.Key)
    ' Iterate through each value in the group and output it.
    For Each str As String In packageGroup
      output.AppendLine(String.Format("  {0}", str))
    Next
  Next

  ' Display the output.
  MsgBox(output.ToString())

  ' This code produces the following output:
  '
  ' C
  '   Coho Vineyard 89453312
  '   Contoso Pharmaceuticals 670053128
  ' L
  '   Lucerne Publishing 89112755
  ' W
  '   Wingtip Toys 299456122
  '   Wide World Importers 4665518773
End Sub

Uwagi

Typ Lookup<TKey,TElement> implementuje interfejs ILookup<TKey,TElement>.The type Lookup<TKey,TElement> implements the ILookup<TKey,TElement> interface.

Metoda rozszerzenia ToLookup, która może zostać dołączona na końcu zapytania LINQ, zwraca obiekt typu ILookup<TKey,TElement>.The extension method ToLookup, which can be appended to the end of a LINQ query, returns an object of type ILookup<TKey,TElement>.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę par kolekcji klucz/wartość w ILookup<TKey,TElement>.Gets the number of key/value collection pairs in the ILookup<TKey,TElement>.

Item[TKey]

Pobiera IEnumerable<T> sekwencję wartości indeksowanych przez określony klucz.Gets the IEnumerable<T> sequence of values indexed by a specified key.

Metody

Contains(TKey)

Określa, czy określony klucz istnieje w ILookup<TKey,TElement>.Determines whether a specified key exists in the ILookup<TKey,TElement>.

GetEnumerator()

Zwraca moduł wyliczający, który dokonuje iteracji w kolekcji.Returns an enumerator that iterates through a collection.

(Odziedziczone po IEnumerable)

Metody rozszerzania

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>)

Zwraca DataTable, który zawiera kopie obiektów DataRow, przy użyciu obiektu wejściowego IEnumerable<T>, gdzie T parametru generycznego jest DataRow.Returns a DataTable that contains copies of the DataRow objects, given an input IEnumerable<T> object where the generic parameter T is DataRow.

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption)

Kopiuje DataRow obiektów do określonego DataTable, używając obiektu wejściowego IEnumerable<T>, gdzie T parametru generycznego jest DataRow.Copies DataRow objects to the specified DataTable, given an input IEnumerable<T> object where the generic parameter T is DataRow.

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption, FillErrorEventHandler)

Kopiuje DataRow obiektów do określonego DataTable, używając obiektu wejściowego IEnumerable<T>, gdzie T parametru generycznego jest DataRow.Copies DataRow objects to the specified DataTable, given an input IEnumerable<T> object where the generic parameter T is DataRow.

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy IEnumerable określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Konwertuje IEnumerable na IQueryable.Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Ancestors<T>(IEnumerable<T>)

Zwraca kolekcję elementów, które zawierają elementy nadrzędne każdego węzła w kolekcji źródłowej.Returns a collection of elements that contains the ancestors of every node in the source collection.

Ancestors<T>(IEnumerable<T>, XName)

Zwraca przefiltrowany kolekcji elementów, które zawierają elementy nadrzędne każdego węzła w kolekcji źródłowej.Returns a filtered collection of elements that contains the ancestors of every node in the source collection. Kolekcja zawiera tylko elementy, które mają pasujące XName.Only elements that have a matching XName are included in the collection.

DescendantNodes<T>(IEnumerable<T>)

Zwraca kolekcję węzłów podrzędnych każdego dokumentu i elementu w kolekcji źródłowej.Returns a collection of the descendant nodes of every document and element in the source collection.

Descendants<T>(IEnumerable<T>)

Zwraca kolekcję elementów, które zawierają elementy podrzędne każdego elementu i dokumentu w kolekcji źródłowej.Returns a collection of elements that contains the descendant elements of every element and document in the source collection.

Descendants<T>(IEnumerable<T>, XName)

Zwraca przefiltrowany kolekcji elementów, które zawierają elementy podrzędne każdego elementu i dokumentu w kolekcji źródłowej.Returns a filtered collection of elements that contains the descendant elements of every element and document in the source collection. Kolekcja zawiera tylko elementy, które mają pasujące XName.Only elements that have a matching XName are included in the collection.

Elements<T>(IEnumerable<T>)

Zwraca kolekcję elementów podrzędnych każdego elementu i dokumentu w kolekcji źródłowej.Returns a collection of the child elements of every element and document in the source collection.

Elements<T>(IEnumerable<T>, XName)

Zwraca filtrowaną kolekcję elementów podrzędnych każdego elementu i dokumentu w kolekcji źródłowej.Returns a filtered collection of the child elements of every element and document in the source collection. Kolekcja zawiera tylko elementy, które mają pasujące XName.Only elements that have a matching XName are included in the collection.

InDocumentOrder<T>(IEnumerable<T>)

Zwraca kolekcję węzłów, która zawiera wszystkie węzły w kolekcji źródłowej, posortowane w kolejności dokumentu.Returns a collection of nodes that contains all nodes in the source collection, sorted in document order.

Nodes<T>(IEnumerable<T>)

Zwraca kolekcję węzłów podrzędnych każdego dokumentu i elementu w kolekcji źródłowej.Returns a collection of the child nodes of every document and element in the source collection.

Remove<T>(IEnumerable<T>)

Usuwa każdy węzeł w kolekcji źródłowej z węzła nadrzędnego.Removes every node in the source collection from its parent node.

Dotyczy

Zobacz też