IQueryable.ElementType Właściwość

Definicja

Pobiera typ elementów, które są zwracane, gdy zostanie wykonane drzewo wyrażenia skojarzone z tym wystąpieniem IQueryable.Gets the type of the element(s) that are returned when the expression tree associated with this instance of IQueryable is executed.

public:
 property Type ^ ElementType { Type ^ get(); };
public Type ElementType { get; }
member this.ElementType : Type
Public ReadOnly Property ElementType As Type

Wartość właściwości

Type reprezentujący typ elementów, które są zwracane, gdy jest wykonywane drzewo wyrażenia skojarzone z tym obiektem.A Type that represents the type of the element(s) that are returned when the expression tree associated with this object is executed.

Uwagi

Właściwość ElementType reprezentuje wartość "T" w IQueryable<T> lub IQueryable(Of T).The ElementType property represents the "T" in IQueryable<T> or IQueryable(Of T).

Dotyczy