IQueryable.Expression Właściwość

Definicja

Pobiera drzewo wyrażenia skojarzone z wystąpieniem IQueryable.Gets the expression tree that is associated with the instance of IQueryable.

public:
 property System::Linq::Expressions::Expression ^ Expression { System::Linq::Expressions::Expression ^ get(); };
public System.Linq.Expressions.Expression Expression { get; }
member this.Expression : System.Linq.Expressions.Expression
Public ReadOnly Property Expression As Expression

Wartość właściwości

Expression, która jest skojarzona z tym wystąpieniem IQueryable.The Expression that is associated with this instance of IQueryable.

Uwagi

Jeśli wystąpienie IQueryable reprezentuje zapytanie LINQLINQ względem źródła danych, skojarzone drzewo wyrażenia reprezentuje to zapytanie.If an instance of IQueryable represents a LINQLINQ query against a data source, the associated expression tree represents that query.

Dotyczy