IQueryable.Provider Właściwość

Definicja

Pobiera dostawcę zapytań, który jest skojarzony z tym źródłem danych.Gets the query provider that is associated with this data source.

public:
 property System::Linq::IQueryProvider ^ Provider { System::Linq::IQueryProvider ^ get(); };
public System.Linq.IQueryProvider Provider { get; }
member this.Provider : System.Linq.IQueryProvider
Public ReadOnly Property Provider As IQueryProvider

Wartość właściwości

IQueryProvider

IQueryProviderJest skojarzony z tym źródłem danych.The IQueryProvider that is associated with this data source.

Uwagi

Jeśli wystąpienie IQueryable reprezentuje zapytanie LINQ względem źródła danych, skojarzony dostawca zapytań jest dostawcą, który utworzył IQueryable wystąpienie.If an instance of IQueryable represents a LINQ query against a data source, the associated query provider is the provider that created the IQueryable instance.

Dotyczy