EventArrivedEventArgs.NewEvent Właściwość

Definicja

Pobiera zdarzenie usługi WMI, które zostało dostarczone.Gets the WMI event that was delivered.

public:
 property System::Management::ManagementBaseObject ^ NewEvent { System::Management::ManagementBaseObject ^ get(); };
public System.Management.ManagementBaseObject NewEvent { get; }
member this.NewEvent : System.Management.ManagementBaseObject
Public ReadOnly Property NewEvent As ManagementBaseObject

Wartość właściwości

ManagementBaseObject

Dostarczone zdarzenie usługi WMI.The delivered WMI event.

Uwagi

Wartość właściwościProperty Value

Obiekt reprezentujący zdarzenie usługi WMI.The object representing the WMI event.

Zabezpieczenia.NET Framework.NET Framework Security

Pełne zaufanie do bezpośredniego wywołującego.Full trust for the immediate caller. Ten element członkowski nie może być używany przez kod częściowo zaufany.This member cannot be used by partially trusted code. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie bibliotek z częściowo zaufanego kodu.For more information, see Using Libraries from Partially Trusted Code.

Dotyczy