ManagementEventArgs.Context Właściwość

Definicja

Pobiera kontekst operacji z powrotem z operacji, która wyzwoliła zdarzenie.Gets the operation context echoed back from the operation that triggered the event.

public:
 property System::Object ^ Context { System::Object ^ get(); };
public object Context { get; }
member this.Context : obj
Public ReadOnly Property Context As Object

Wartość właściwości

Object

Kontekst operacji.The operation context.

Uwagi

Wartość właściwościProperty Value

Obiekt kontekstu WMI zawierający informacje kontekstu dostarczone przez operację wyzwalającą zdarzenie.WMI context object containing context information provided by the operation that triggered the event.

Zabezpieczenia.NET Framework.NET Framework Security

Pełne zaufanie do bezpośredniego wywołującego.Full trust for the immediate caller. Ten element członkowski nie może być używany przez kod częściowo zaufany.This member cannot be used by partially trusted code. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie bibliotek z częściowo zaufanego kodu.For more information, see Using Libraries from Partially Trusted Code.

Dotyczy