ManagementEventWatcher.EventArrived Zdarzenie

Definicja

Występuje po nadejściu nowego zdarzenia.Occurs when a new event arrives.

public:
 event System::Management::EventArrivedEventHandler ^ EventArrived;
public event System.Management.EventArrivedEventHandler EventArrived;
member this.EventArrived : System.Management.EventArrivedEventHandler 
Public Custom Event EventArrived As EventArrivedEventHandler 
Public Event EventArrived As EventArrivedEventHandler 

Typ zdarzenia

EventArrivedEventHandler

Uwagi

Dane opisujące zdarzenieEvent Data

Program obsługi zdarzeń odbiera argument typu EventArrivedEventArgs zawierający dane powiązane z tym zdarzeniem.The event handler receives an argument of type EventArrivedEventArgs containing data related to this event. Poniższe EventArrivedEventArgs właściwości zawierają informacje specyficzne dla tego zdarzenia.The following EventArrivedEventArgs properties provide information specific to this event.

WłaściwośćProperty OpisDescription
Context (Odziedziczone z ManagementEventArgs )Context (inherited from ManagementEventArgs) Pobiera kontekst operacji z powrotem z operacji, która wyzwoliła zdarzenie.Gets the operation context echoed back from the operation that triggered the event.
NewEvent Pobiera zdarzenie usługi WMI, które zostało dostarczone.Gets the WMI event that was delivered.

Zabezpieczenia.NET Framework.NET Framework Security

Pełne zaufanie do bezpośredniego wywołującego.Full trust for the immediate caller. Ten element członkowski nie może być używany przez kod częściowo zaufany.This member cannot be used by partially trusted code. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie bibliotek z częściowo zaufanego kodu.For more information, see Using Libraries from Partially Trusted Code.

Dotyczy