ManagementEventWatcher.Start Metoda

Definicja

Subskrybuje zdarzenia za pomocą danego zapytania i dostarcza je asynchronicznie przez EventArrived zdarzenie.Subscribes to events with the given query and delivers them, asynchronously, through the EventArrived event.

public:
 void Start();
public void Start ();
member this.Start : unit -> unit
Public Sub Start ()

Uwagi

Zabezpieczenia.NET Framework.NET Framework Security

Pełne zaufanie do bezpośredniego wywołującego.Full trust for the immediate caller. Ten element członkowski nie może być używany przez kod częściowo zaufany.This member cannot be used by partially trusted code. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie bibliotek z częściowo zaufanego kodu.For more information, see Using Libraries from Partially Trusted Code.

Dotyczy