ManagementOptions.Context Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia obiekt kontekstu WMI.Gets or sets a WMI context object. Jest to lista par nazwa-wartość, która ma zostać przeniesiona do dostawcy WMI, który obsługuje informacje kontekstu dla niestandardowej operacji.This is a name-value pairs list to be passed through to a WMI provider that supports context information for customized operation.

public:
 property System::Management::ManagementNamedValueCollection ^ Context { System::Management::ManagementNamedValueCollection ^ get(); void set(System::Management::ManagementNamedValueCollection ^ value); };
public System.Management.ManagementNamedValueCollection Context { get; set; }
member this.Context : System.Management.ManagementNamedValueCollection with get, set
Public Property Context As ManagementNamedValueCollection

Wartość właściwości

Zwraca ManagementNamedValueCollection zawierający informacje kontekstu WMI.Returns a ManagementNamedValueCollection that contains WMI context information.

Uwagi

Wartość właściwościProperty Value

Lista par nazwa-wartość, która ma zostać przeniesiona do dostawcy WMI, który obsługuje informacje kontekstu dla niestandardowej operacji.A name-value pairs list to be passed through to a WMI provider that supports context information for customized operation.

Zabezpieczenia programu .NET Framework.NET Framework Security

Pełne zaufanie do bezpośredniego obiektu wywołującego.Full trust for the immediate caller. Ten element członkowski nie może być używany przez kod częściowo zaufany.This member cannot be used by partially trusted code. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie bibliotek z częściowo zaufanego kodu.For more information, see Using Libraries from Partially Trusted Code.

Dotyczy